/00047_0001.djvu

			XIII 

meren
jD 

Wim
WD 
"I 
\Vczora j 21 b m . 
" ' . . w sah konferencyjnej Domu T h ." 

 B.elsku - Blalej obradowal XIII p. _ ec mka 
8prawozdawczo \V a.. " oWlatowa Konferencja 
1\ ?-O 'b - yborcza BlelskleJ Organizacji Partyjn!'j 
N

ec
'\
 .;anYCh delgat6w w konferencji uczestniczylo _ 236' 
by 1 W Y ' J .
Zd 14 1 
e bo legat6w zosta!o. usprawiedliwionych (choro- 
, s uz W)', 1 przpnltSleme) 
W konferencji wzil\l rownid udzial posel na 8t'jm PRL 
"Z('I!'O ol.rrl!'U '\\... bon'zea S f 'I. na- 
". . k PI' J ,.,0. . 70(' I arzadu {;Io\,\ n('
o i'olity('zneRO 
OJ" a 0 skleRo, tow. I!:'pneral dywizji JOZEF URBASOWICZ 
ulonek 
C,' sekretarz KW PZPR tow. Zdzislaw GRUDZIES' 
pplk. J.\.:\i
SZ z ZGP ,,"P, low. MACIK' SZCZEP","NSIU c7olo' 
:k lel{z':,
ut).wy KW PZPR. naczelny redaklor "Trybun'y Ro: 
In ('FPJ . tow. I:\IIELSKI. za
tt:pea kierownika. \VydFi I P 
pal!'B
dy .KW P7PR. tow. JAS C'IFRLAK, za.:.t-:pca k
r
ow

: :dJaalu Ekonomieznt'go h.W PZPR, cala egzekutywa KP 
Referat podstawowy WYl{loslJ tow, MARIAN DRE\VXIAK 
zast£:j)Ca 
zlonka KC P
PR. czlon!'k KW PZPR i pierws
y se: 
krrtarz KP !"ZPR w Bielsku _ Bialej. 
r-: asza pow!atowa o
ganizacja parlyjna, nalez:jca do najwi£:k- 
s

ch w v.'oJe
6
ztwle. dziala w okr
gu posiadaj:jcym specy- 
fl
zne. znaczpmp 1 wysok/i rang£: w calej gospodarce narodowei 
B.eIskl okr
g prz
m
slowy .iest terenem koncentracji wiei
 

IUCZ?wych przedsll:blorst
 1 wielu gal£:zi przpmyslowych. po_ 
s.ad
J<\cych dla gospodarkl narodowej szczegolnie wazne zna- 
czeme. Od dObr!'j ! .o
iarnl"j pracy calej klasy robotniczej na- 

zego ok.r
gu. ?d InlcJatywy kadry inzynier)'jno _ technicz-nej 
1 od umleJ

nel prac
' calego aktywu poIitycznego zalezy nie 
t
lko pomyslna reahzacja planow produkcyjnych w bielskim 
o"rl:gu przemys
ow
'm. ale rowniez pomysIna realizacja wielu 
kluczow
'ch ,?dcl
kow. !1ar. 
 .

. J 
t i 
;: 
, "
= 
.., . :,......', 1; = 
<-
i- = 

. - 
.... '" ." ...... n:-_ 
:- 
....: 
. . 
" 
,,', , ",.."..' ... ':: I 
Vroki beskidzkie; zimJl 
 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiii . 
: 


'A...


' :... 


J 


,,:,,;

 
.
 'x
 


f< 


t- .;.,.
' .....:.:.. 


i 
\ 


;<... 


. ";;'> 


::.::' 


': 


'!" ":/: 


Pierwsze dni stutysiQcznika 


II i 


.It 


sin q n.1 


," ,i 


JAK DALECE BIELSKO - BIALA JAKO MIASTO JEST 
NIETYPOWE, USWIADAMIAJ1\ NAJPROSTSZE ZESTA- 
WIENIA. CHOCBY TAKIE: PRZECIF;TNA STOLICA POL- 
SKIEGO POWIATU LICZY OD 5 - 10 TYSIF;CY MIESZ- 
KANCOW, TAKI NP. KOSZALIN - STOLICA WOJE- 
WODZTWA, lVIA ICH 56 TYSIF;CY, A NASZE MIASTO 
POWIATOWE WYPRZEDZA PIF;C WOJEWODZKICH 
POD WZGLF;DEM LICZBY LUDNOSCI; W ARTOSC PRO, .. 
DUKCJI GLOBALNEJ PRZEMYSLU BIELSKIEGO ZA( 
ROK UBIEGLY WYNOSI 18,2 MILIARDA ZLOTYCH, TO 
JEST BLISKO TYLE, CO POLOW A PRODUKCJI PRZE- 
MYSLOWEJ WIELKIEJ W ARSZA WY. DODAC DO TE- 
GO TEMPO ZYCIA MIAST A I JEGO SZALONE ZA TLO- 
CZENIE - I NATURALNE SIF; WYDA. ZE W ODCZU- 
cm PRZECIF;TNEGO BIELSZCZANINA OD DAWNA BY- 
LO STUTYSIF;CZNIKIEM MIESZCZJ\CYM SIF; NIEMAL 
W PIERWSZEJ DWUDZIESTCF,: POLSKICH MIAST.  


OWI
KSZE
IE granic mias- 
ta bylo t)'lko aktem formal- 
n).m, admil1istracyjl1)-m, sank 
donllj'l(').m istotny stan rzeny- 
i\lirszkancy !\Iikuszowic czy Ka- 
mienic
' zawsze czuli sit: faktycz- 
nvmi obvwatt'lamj Bi('l
ka, a z ko- 
Iii bich7o"cz:l.nie traktowali ..granict:" 
hardziej jako informacj
 tOl1ogra- 
fkzl1l\ lIii Hnh: rozgraniczellia ad- 
m'nistracv.int'l!:o, 
Jt'c1nvrn z najpowajniejsz)'rh pro 
blemo'
 hytowych miasta b
'lo ..zy- 
rie pOllad stan". Zaopatrywane jak 
80-tysic:rzne, miasto karmilo, przy- 
odziewalo i zaspokajalo tak:i:e du- 
chowe potrzeby okolo 120 tysic:cy 
luil7.i. Od dawna wye7oekh,'any akt 


\VIOSN1\ ROZPO C ZF;CIE BUDOWY 
--- - - - 
- W

le
nJ 

m


 wY


nn

WJ 
dla wl6kniarzy 


Szere
 zalog bit'lskich zaklad6w 
llracy zhudowalo swe osrodki wy- 
poczvnkowe i domv wcza
owe na 
Wvb"rzc:i:u Dstomiast w Beskidach 
m
my ieh do tej pory nicwiele. 
Rl.ecz oc7ovwista, wczasy nad mo- 
rzem. ze 
\zglc:du na walory zmia- 
nv klimatu sl\ bardzo korz)'stne 
dia zdrowia choc z pewnoscill 
nip dla ws;,.stkich. Tru(lno jeil- 
nak zaprzeczyc, ze wit;kszosc tych 
7. dala od na.
 polo:i:onyrh osrod- 
kow wypoczynkowych jcst wyko- 
l"7."st).\\ ana jed)'nie w lecie. Tym- 
cz;
rm nas70e Beskidy, bc:ill\ee 
pr:rrciei rczt'nvuarem zdrowego, 
Rorskicgo powit'trza i osrodkiem 
tur)'st).(,7.nych atral.di,I(':i:'1 iloslow 
nie w zasit:ltu rc:ki i mo:i:cmy. tu 
nipmal w ka:i:dy weekcnd zazy- 
wac re]aksu. 
Wlasnie tvmi racjami kicrowaly 
sic: nasze ,ilad7oc partyjnr, zaleca- 
jl\c huilowt; osro
ki)\
 w?,poczyn- 
kow....rh na tcrcllle "Iclsklego .po- 
wiat
. Dzit;ki tt'mu znacznir. wlI:k- 

7oa Iic70ha ludzi prllcy BlClska- 
Bialej bc:dzie mogla korzystac w 
cil\
11 rolw z wczasow urIopowych 
1 niedzielnych. 


,'. 


':;': 


Jcr1nym z najpil:kniej
ych 0- 
biekllw budownictwa wczasowego, 
jak: zostanie wzniesiony w naj- 
bE:i:szych latach w Szczyrku. b
- 
dzie osrode-k wypoczynkowy wl
k- 
niarzy. Usytuowany na poludmo- 
wym stoku Klimczoka, dominuj:j- 
cym nad centralnll cZI:Sci:j osiedla, 
budynek b
zie mial maksymalne 
naslonecznienie. Dwie bryly gma- 
chu poloione Sq rownolegle do 
stoku - w nich znajdll si
 wy- 
Iqcznie pokoje mieszkalne. W 1''1.1:- 
Scj I,!czqcej umiejs=wiono kuch- 
nil:. jadalnil: i kawiarni
. Dzi£:k: 
znakom'temu rozwi:jzaniu funkcjo- 
nalne-mu budynku wczasowicze 
bE;'d:j tu mielj zapewnione maksi- 
mum komfortu, natomiasl obsluga 
cZE;'Sci gospodarczej - ulatwionq 
prac
 
Pokoje bl:d:j dwuosobowe, polo- 
wa z nich moze bye l:jczona .re 
so'b:j na pomipszczpnia 4-osobowe. 
wszystkie wyposazone w kablny 
sanitarne (pr)'s7.nic. umywalka, 
\VC). Zwrocone do slonca, fronto- 


(DOKONCZENIE NA 8TH., 2) 


..t 


.....:....
. 


.... 


11 


_or 


prawny spowodowal w zyclu mias- 
ta i prz
-llIczony('h I:'romad pewne 
zamieszanic, jak przeprowadzka 
z 1\1-1 do 1\1-5. Vplynie niceo ezasu, 
zanim wszystko znajdzie sit: na 
swoim micjscu. 
Na razie korzy
ci doraznych nie 
jest zbyt duzo. ale znaczenie w 1'0- 
dziennvm :i:yciu mieszkancow majq 
spore - oto w Mikuszowicach 
SllIs'dch w daw!1ym budvnku Prez. 
ORN zlokalizowano od dawna po- 
trzebny i oczekiwany osrodek zdro 
wia; przeniesienie skladu w
gla na 
Leszczyny ulatwi mieszkancom Ka- 
mienicy i Mikuszowic zaopatrywa- 
nie sil: w artykuly budowlane i na- 
'Wozy sztuczne, ktore znajd:j sit: na 


f SKUTKI 


puARS1WA: 


". 
.'  
S m iertelne 


znivvo 
_ _ -J.-- _ 
na droRach 


Nietrzezwose kierowc6w i pie- 
szych jest przyczyn
 licznych 
tragedii na drogach. W 1968 ro- 
1m pijanstwo bylo powodem 31 
wypadkow drogowych, w kt6- 
rych 6 osob zostalo zabitych. 16 
ciezko rannych i 19 pojazdow 
zniszczonych lub uszkodzonych. 
W 1967 roku bylo natomiast 
21 wypadkow,2 zabitych, 17 ran 
m'ch i 16 pojazdow zniszczo- 
nych. Nastqpil wi
c powazny 
wzrost t;czby wypadkow. 
Najwi
ce-j wypadkow spowodo- 
.wa.li piesi - 17, kierowcy samo- 
chodow - 7. motocyklisci - 5, 
rowerzysci i woznice - po 1. Na 
uwag
 zasluguje fakt. ze wypadki 
(DOKONCZENIE NA 8TH. 2) 


..
 


I
 


'
........'  


ZdjJ:cie makietll lenkowsktego Domu Slon,ca. Nowoczesno
c Unit architektonicznej skojarzono 
tu z elementem TeQionalnJlm ("laman'll' dach) i wymoQami lunkcjonalnymi. 


t- 


da.w
ym placu wl;'J1;lowym. Niewllt- 
phwIe poprawi si£: oswietlenie, a 
przede- wszystkim komunikacja. 
Juz S:j tansze taksowki, wkrotce 
b<:d:j tansze autobusy (gdy PKS 
przejmie od MPK linie pozamiejs_ 
kie, w!,dluzone zostanq kursy auto- 
busow A. B, C). powstanl\ te:i: no- 
we linie okrl:zne. Mikuszow:ce cie- 
sz:j sil: jeszcze i na to, :i:e przesta- 
n:j bye traktowane jako kUTort. co 
pozwoli ich mieszkancom nabywae 
towary w sklepach MHD bez na- 
rzutu za wczasow:j atrakcyjnosc 
m ;ejscowosci. 
Proces inte-gracji potrwa iednak 
co najmniej rok. Komisja likw:da- 
cyjna, zlo:i:ona z przedstawicieli Po- 
wiatowej i lVI:ejskiej Rad Narodo- 
wych kolejno zmudnie przejmuie 
i przekazuje m:astu przedszkola. 
szkoly, biblioteki. rozne dziedziny 
gospodarki komunalnej, uslugi. W 


1 .' "... 
. . 
j, .. . 
.,' .; .,
 


'¥ 


.... 


....,....,.:fi 


,..
.
u" . 
;
 -- ' 


, " 


'\ 


"  


['L, '. 


>
 '.", 


d. 


'. 
 
.. 
 


'.. 
' . 


Jziel 


. 
Ice 


zakresie handlu zaopatr:r:enia 
jeszcze przez caly rok bie:i:qcy 
wszystko pozostanie bez zmian. Po- 
datki, ich wymiar i Sciqganie przej- 
mle w geslil: lVIRN dopiero w II 
polroczu br. Rowniez budownictwo 
indywidualne bt;dzie przejmowane 
stopniowo, w ciql!u calel!o roku. 
Inaczej trzeba by bylo wstrzyma
. 
je na jak:s czas. Sporo komplikacji 
willze si
 ze spraWq poczt i miano- 
wania ulic. Nazwy ulic istnialy tyl 
ko w I\'Ekuszowicach Sl&skich. Ka- 
mienica i Mikuszowice Krakow- 
skie w ogole ich nie posiadaly. Do- 
poki jednak miasto nie przejmie 
calej gospodarki komunalneJ I 
wszystkich budynkow pqnstwo- 
wych, nie mozna "ochrzcil:" ul:c. 
Rzecz nie jest prosta i z innych 


(DOKONCZENIE NA 8TR. 2) 


-",'" 


...
 
. 1 .".:.:'" '.- 
--" "v 
" 
 ,,*,
.. . .. _,u .,.,.,' 
, , . 
.::::.-"::
 

.. ...... . 
.. 
}
.:.." :'. 
.
 
 
,
 <;
'f
 
.... .,
' 


.
-",
. 


...
:: 


oIIIi Ji...., it - 
'" '.
'

 J 
 . " - . 
 
.:,...;...........- --- 
... . , .... ...
. 
'
',., .

;.. . ...."...., 
. C . ' ',I ,
-' 
.r f .
;..
)"" 
.-----
-:--: 


,,-- 


.
.... 


-.... -<::.;:: 


"/ 
Of 


;;..i;... 


y"." . 
....... (".". .......
 .. 
(.;"?"-" , 
/f" 

.. 
? 


' 1 :"' 1 ' / -
 
-' '."..,. 
I ,>, ' 
,;."i-,
 - 
..
.$;.. '1-' 


. 2..,?r . 
;
-
 

 _" t,_ 
( ......

 
.7:;:;:
"" :;:1 ""i .
. .', 


t ,,-'- 
!'J
 :'; _ - 


".,,;i '.", 
.
:...: ."-;'::
 


::',- 
..,;.:. . ::" 


.
 
.".;. , Nt." 


...-- 


. "; -:,. 


:
...... 


(..
";
 
:i+ 


. -,f';'.".''''' ....
..... 


'.1' 


.-- 


........,.-':" . 


J' ........ -t 

 


....
,."'. ". ::..;;....':'.-  
 :ot 


...............-.. 


/
:- 


1;t!
 


...
:
:. '. 
 


;/ 


.. '. ':'./" ... 


""-:-...: 


.... . <:. 
,:':':. -:. ,:;, 
.
."Xo.' .:..........,.:...
. _. ... 
Fortnna znowu sypie barwne kwiaty z rogu obfitosci na 
miasto. Po dwu latach pi
kny witrni wrocil na scian'l 
bielskiego banku przy pl. Chrobrego. BPBP w ciqgu dwoch 
dni dokoitczylo remont1l. Ternz trzeba si
 jeszcze postara
 
o odpowiednie oswietlenie witraza od wnJ:trza hallu. 


,<: 


PIERWSZA KONFERENCJA SIMP 
\VOJEWODZTW A KATO\VICKIEGO 


GIns ma j
 mechanicy 


Jak juz informowalismy, dzis 
rozpoczyna siE; w bielskim Do- 
mu Technika trzydniowa pier- 
wsza Konferencja SIMP woje- 
wodztwa katowickiego. Podsta- 
wowym ce-Iem konferencji jest 
omowienie problemow zwiqza- 
nych z realizacjq uchwal V 
Zjal:dll OI"aZ zadal1 wyplywai
- 
cych stqd dla technikow i inzy- 
nierow mechanikow. Ponadto - 
podsumowanie wynikow i om6- 
wienie form pracy Stowarzysze- 
nia, wytyczenie nowvch kierun- 
kow dzialania w opardll 0 bo- 
gat,\' dorobek do:hviadcze-n. 
Szc7.egolnq wag
 przvkJada siE; 
do rozwoju wspolpracy mi
dzy 
technikami i ekonomistami. do 
zwi
ltszenia liC'zbv czlonkow Sto- 
warzyszenia, jak rowniez do roz- 
\Vini
cia form wspolpracy mi
- 
dzv odd7iaJami STMP-u na tere- 
oie' w....jewodztwa. . 
SIMP - Slowarzyszenie NOT, 
7rzesza juz dzis ponad 32 tysiqce 
1T'f!cha!1ikow. Na terenie woje- 
: wodzlwa katowickiego dziala 5 
oddzialow (blb,ko 6 tysi
cy czlon- 
k6w), a drugl co do wielkosci 
Odzial Bielski to ponad 1500 
czlonkow ktorzy dzialaj
 w 35 


.
.. 


kolach przyzakladowych. Prac8 
wszystkich oddzialow jest zbli- 
zona. Wszystkie Sq organizatora- 
mi kursow i narad technicznych 
i naukowych, odczytow, wyeie- 
czeit krajowych i zagranicznych. 
W ogromnej mierze praca tech- 
nikow i inzynierow mechanik6w 
zawazyla na sukcesach przemy- 
slu. Oni nalezq do aktywnych 
wsooltworcow nowoczesnych pro- 
dukcii. Mozna smialo powiedziec, 
ze mechanicy uczestnicz q dzis w, 
kazc1ej pmdukcji, a SIMP rozta-' 
cza szerok q opiek
 nad klubami 
te-dmiki i racjonalizaeji. Zajmu- 
je :;i
 takze typowaniem pro- 
blematyki najb:Irdziej aktualnej 
dla racjonalizatorow. Duze zna- 
czenie ma praca SIMP-ow- 
cr.w w zespolach rzeczoznawc6w 
maszyn i urzqdzeii. Na terenie 
wojew. katowickiego dziala po- 
nad 100 takich specjalistow, a 
z uprawnieniami do podejmo- 
wania ostatecznych decyzji - 26. 
CzI.mkowie i zarzqdy oddzia- 
16w tego Stowarzyszenia Sll 
aktywnymi inicjatorami sr..eregu 


(DOKONCZENIE NA STR,2)
		

/00048_0001.djvu

			5tr. 2 


Porozumienie MPK 


z 


PUPiK 


"RUCH" 


KRONDtA BESKmZKA: 


Bilely lromwojowe kupujemy w kioskoch 
lub w automatach 


W biefijcym tygodnlu Dyrekcja 
MleJskiego Przedsiebiorstwa 
Komunikacyjnego zawada u- 
mowe z Przedsiebio:rstwem Upo- 
wszechnienia Prasy I Ksi<\zkl 
.,Ruch" w sprawle sprzeda:iy bile- 
t6w tramwajl)wych w kloskach 
"Ruchu", Juz od dzlslaj 22 bm. 
wszystkie kioski "Ruchu" polozone 
wzd1uz linll tramwajowej nr 1 I 2 
Bl?rzedawae bed<\ bez ograniczen 
bilety normalne i ulgowe na obie 
linle 
ramwajowe. Wykupiony bllet 
w kiosku trzeba po wejsciu do 
tramwaju sklisowae w kasowniku 
zalnstalowanym w srodku wozu. 
Utrzymuje sle nadal sprzedaz bile- 
tow w. aut.omatach ,.KRAB". Zeby 
!"YkuPle bllet w tramwaju trzeba 
Jednak dysponowae odpowlednl<\ 
monet<\ 1 zI lub 110 gr. Wrzucanie 
do automatow innego bllonu jest 
s';U'0wo zabronlone. Bilet6w wyku- 
plonych w "Krable" nle trzeba ka- 
$owae. 
Wprowadzaj
c sprzedaf bilet6w 
tramwajowych za posrednictwem 
kiosk6w ..Ruchu" dyrekcja MPK 

szla naprzeciw licznym zycze- 
Nom pasazer6w. kt6rzy za11li sie 
na brak odpowiedniego bilonu. Te- 
raz ten klopot odpada. albowiem 
y; kios
u mozna kupic wieksz<\ 
llose bllet6w. placllc za nie bi- 
Ionem aktualnie posiadanym. 
Od ehwlIl aof.omatyzaejl sprzel'lll- 
ty bilet6w w trarnwaJaeh rnin
1 
mlesl"e. Oka:ralo !li
. ie utUIf za 
plerwsz, dekadt: lutel'o uzyskany 


D/!/IIIIIII/!IllIIlil!lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll 
Taks6wkarze 
pomagajq 
w walee z grYPQ 


W czasie kiedy tegoroczna fala 
gryl'Y detarla do Bielska - Blalej 
. wizyty lekarzy zalatwiae zaczelo 
sp
cjalnle zor
anlzowane ..pogoto- 
Wle grypowe" nasze karetki nie 
byly w stanie nad"zyc z wyjazda- 
ml do ehoryeh. Z pomoclt sluzble 
zdrow'a przyszll taks6wkarze. Za- 
rz<\d Kola Transportu Osobowej(o 
(Zrzeszenie Prywatnej(o Handlu 1 
Uslug) zadeklarowal pomoc w 
walee z gryp.. Od dnia 12 lutego 
eodziennie Sit do dvspozyej! leka- 
rzy wyjezdiaj(!eycb do ehorvch 
dwie taks6wki - Jedna od 
odi:ny 
8 do 14. druga od 14 do wiFczora. 
Kierowcv podejmujl\ swe .,dyzury" 
ochotniezo. wlasnym sumptem 
pokrywajqc koszt wyjazd6w. Trak 

uj<\ oni sw6j czyn spoleezny. jako 
ISkrom"lY Udz!al w walee z gr:vpl\, 
Uwazamy, :i:e postawa ta godl'1a 
:lest specjaInego odnotowanla. 
(ib) 


P rawdt: mOwtltc, motna by 
zamlast tego artykulu wy- 
drukowae protok61 zebra- 
nia. Nawet "rotokolant 
wypranv z wszelkiej fan- 
tazji musialby napisae, ie na sall 
bylo wiele os6b nietrze
wych, :i:e 
obrady prowadzono w spo
6b nle- 
formal ny, z pominiedem elemen- 
tarnych zasad kultury. 


Sprawozdanle ZarzI\du. C'aernlchow 
akl\ OSP przedstawlono tu w... naj- 
lepszym iwlette I Helmy jeszcze 
blyszezl\. Sprawozdanle ,karbnlka. 
WszystkO era. Potem oka!e sle co 
prawda, te nlekt6re rarhunkl za- 
k!ll
gowano dwa lata po nallzacjl. 
2:e nlekt6re transakcje rlnlinsowe nle 
pozost
wlly Iladu w dokumentacjl. 
Ale to drobnostka, prawda? 
Komlsja rewlzyjna powlnna teraa 
rozllczy/! dotychezasowy Zarzl\d. Ale 
komlsja nle czynl tego z prostej 
przyez
'ny: komlsjl n I e mal TrEY- 
osobowy zesp61 rewiz).jny, wybrany 
tny lata ternu na okres jednego ro- 
ku - dawno utraC'l1 prawn" moe 
dzlalanla. Zarzl\d nle przeprowadzil 
dw6eb kolejnycb zebrail 5prawoE- 
dawczo-wyborezych. Dzlalal prawem 
.,po&lizgu". 1 aam sle rozllczal. 
OSP w Czernlehowle rz.<\dzl al., 
wlasnyml prawaml. ZebrRnle trwa. 
PlerWSl
"ID d
'!lkntantem jest rejono- 
wy In!lpektor OSP. Stwlerdza, te tie 
dzieje 51\: w czernlchowsklej straty. 
2e wstyd, by stratacy Irzall al., 
pny potarze, kt6ry gasZJ!o z nard;e- 
nlem !yda leh zawodowl kolE'dzy II 
2:ywca. Ze !lprawa desek I puatak6w 
Jeat podejrzana. Ze... 
Tego jut EE'branytD za wlE'le. - Co 
to za g6wnlarz - krzvczy pou:tne 
ehloplsko, czerwone jak plwonla I 
ebwlejl1e jak polny blaw'Uek. - Kto 
upowatnlJ tego ehlystka? - wrzeu- 
ezY Inny uczestnlk Eebranla. - Wont 
. nlm!... 
Przewodnlezl\cy .lan Prochot na 
pr6tno udsza zebranycb. - Gdyby 
tu byl ten redaktor (m6wl 0 mnle:) 
me muslalby sle wyslh/, aby napl. 
aae jeszcze gorszy artykul... 
Istotnie. Nle wysllam ,,:
. 
Atmosfera na sail zmUSla rejo- 
iftowego inspektora OSP d u opusz- 
czenia zebrania. MO;'A! juz nikt 
nie odwaZy sie na slowo kryty- 
kl? 
DY!lkusja trWa. Sprowadza ale ona 
do obrony ezd I honoru brad Han- 
kua6w - znlewatonych, obratonycb 
I aponlewieranych rzekomo w art
.- 
kule ..GORE". 
Ie paml-;tam abym 
obraial. 
aplsalem to co je.t prawdll 
I co prz
 znawano wlel')krotnlE' W 
cllaale dyakuajl. Ze nawill ..bowlqz- 
k6w nle pozwala Hankuaom na Wzo- 
rewe wywl"zywanle ale ze wazyst. 
kleh funkcjl. Ze gromada ..Iele 1m 
118wdzleeza. Ze zaslug tyeb ludzl - 
nle motna negowa/!. 
Nle znaJem dotyehez8!l brae! Ran- 
kUJ6w. Poznalem leh na 
E'branlu. 
Mleda.,., "eUIts, opowledzlal tu ,w6j 
tyciOryl oflarnero dzialaeza. M6wIJ, 
'Ilk CO boao popyc:hal auataek! aarno 


za po
rednlctwem automat6w 
..Krab" byl wlt:kszy od utarll'U za 
ten sam okres czasu w stycznlu, 
kledy sprzpdawaly bilet,. konduk- 
torki. Ro1:nlca wprawdzie Jest nle- 
wielka. Jednak 
wladezy to 0 przy- 
datno
el automatow. Inna sprawa. 
ze oproC2 wa1:nego bilonu w "Kra- 
baeh" duto 10-halerzowek, 25-ha- 
len:6wpk. staryeb monet przedwo- 
Jennych lub z czasow okupacjl. 
Bylo rownid duzo metalowyeh 
kr"zk6w. Poniewd ..Kraby" bt:d" 
nadal czynne dyrekcia l\IPK prosi 
starsze !lpoleczeiistwo, aby zWraea- 
10 uwalf
 mlodzlezy na ewent. pr6- 
by wrzueania do ..Krab6w" nle- 
wa1:nego bilonu lub Innych dro- 
blazg6w. Pasaier przylapany na 
taklm oszudwie zostanie surowo 
ukarany. Zaplacl °nle tylko 50 zl 


kary za brak bilef.u, ale jeszcze 
sprawa zostanle skierowana do 
Koleglurn OrzekaJ
eego, ktore wy- 
mierzy dodatkowq kart:. 
Od 15 lutego obok kontrolera 
etatowego I konduktora rewizyjne- 
go. kontroli bilet6w dokonywac b
- 
d1l r6wnieZ spoleczm kontrolerzy 
ruchu - czlonkowie ..ORMO", wy- 
typ9wani przez Powiatowy Sztab 
..OR
O". Zostali ani odpowlednio 
prze
zkoleni i ma]<\ takie same u- 
prawnienia jak praeownicy MPK 
powolani do kontroli biletow. 
Przy okazji prz}"pominamy ie- 
szcze 0 stale obowi<\zujqcym prze- 
plsie. okreslajllcym wsladanie do 
tramwaj6w t y I n y m pomostem. 
Obowiqzuje on w s z y s t k i c h 
pasazerow. a wiec I tyrh, kt6rzy 
posiadajq bilety miesit:czne. 


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


lonim Dowstonq nowe dlielnice 


(DOKO:f:rCZENIE ZE STR. 1) 
wZI(It:d6w. Jaka bowiem przyjae 
zasade nazywania. skoro w mie
cie 
istnieje w tvrn wz
ledz.e duza do- 
wolnosc. Mozna by np, w dzielnicv 
Kamienic a nadawae ullcom naz- 
wiska tw6rc6w. ale w sr6dm'eSciu 
iuz 
II ul're Krasin
kiel!o. Matejki. 
Sienkiewicza i in. To sarno z naz- 
wiskami dzialaezv. z nazwami 
l!e:J
raficznym: IStawowa. Rzeczna. 
Walowa) i uP 1 mit:tniajacvmi wvda_ 
rzenia historyczne. Niektore naz- 
wy powtarzaly sie w przyl
('zo- 
nych osledlach I w tych wypad- 
kach musiano ju:i: dokonac zmian. 
DIu!\,0 sit: 7astanawiano nail ok- 
reSleniem urzt:il6w poeztowveh. Za- 
ehowan:e ilawnyeh nazw miejseo- 
wych uJatwla!lJby moze orlef!tae.i
, 
ale iakze hY'7m!'lJyby nazwy tvnu: 
BI!'l o ko-Bi3'a-:\Ilkuszowice SII1 S - 
k:E'(!). Zdecyd"
 ano si
 wprow'ld'lic 
numerBeje urzel'lnw poeztov.ych. 
Bed
ie wlee Bielsko-Blala I, 2, 3, 
4,5 I 6. 
Tr:r:eba b
dzie 
:r:asu, zanim 
mieszkancy nowych dzielnlc 


przywykn1l do tych na poz6r 
drobnych zmian, do faktu, it 
"urz
d" oddalil si
, do odleglo- 
sci, kt6re trzeba b
dzie pokony- 
wal:, by zalatwil: ten czy 6w 
drobiazg - meldunek, za
wiad- 
czenie. Czasem te drobne nied»- 
godno
cl przeslanial: b
dl\ spra- 
wy wazne, korzy
ci niewsp61- 
miernie wi
ksze, lecz nieco od- 
legle. 
W najbUiszym czasle nlewle- 
Ie sie zmleni. Miasto z tytulu 
swego awansu nie otrzymalo 
jeszcze :iadnych dodatkowych 
funduszow. Drog
 na Blonla I 
niektore z plaaowanych tam 0- 
biektow sportowo - rekreacyj- 
nych b-:dzie budowalo wlasnym 
sumptem, szukaj,\e rezerw r,\k 
ludzkich 1 materlalow. Pora na 
wleJkie inwestyeje - budow-: 0- 
srodk6w wypoczynkowo - tury- 
stycznych, dzielnic mieszkanio- 
wych, internatow, szkol, obwod- 
nlc - pnyjdzle dopiero za par
 
lat. 


Nowoczesny osrodek diu wlokniofZY 
(DOKO:f:rCZENIE ZE 5TR. 1) 


We k:any poko! b«:dlL w CRI()
i 
ze szkla uj
tego w alum:n:owe 
ramy. Zastosowanie tzw. portfe- 
netr6w .ezyli ..okno-drzwi" (bez 
parapet6w) zapev:n:a peln
 wi- 
d lie dzi- 
wie. :i:e dopiero po opuhHkowaniu 
artykuru .,GORE" - przvpemnla. 
no 5'Obie w Czernichowie 0 mo- 
topompie. oddanej w zamierz- 
chlych wprost czasach do remon- 
tu. Szez<\tki motopompy odnale- 
ziono - czynil\c z tego faktu ko- 
ronny argument ebrony. - ..Kro- 
nika" zarzuca nam kradziei - 
welano. Nikomu nle zarzucalem 
kradzlezy. Pytalem tylko - gdzie 
oodzial sie samoch6d. motc.pempa 
cegly, de
kl, pustaki? Ch'ialem 
aby m:eszkancy Czerllichowa 
otrzymali odpowiedf na te pyta- 
nia. Aby stalo slf: to wla
nle na 
zebraniu sprawozdawczo - wybor- 
czym. 


Konlee 
zbedne. 


eytatu. 


Komentarze 


PreZE'a Powlatowego Zwl
zku OSP 
w Z)weu, uezestnlezi\cy W 
ebranlu 
oeenll prRcli ezernichowskl"l stra*)' 
na stopled n led 0 a tat E' e II n y I 
Stwlerdzll, te w jedno!ltce nle pro- 
wadEl sle szkolenla, te zanledbano 
sprawl: orhrony przeelwpotaroweJ. te 
aprzet znajduje sle tV r075ypCe, a 
plany szkolema rnlodzlety nl... 511 re- 
alizowane. Kontrola remlzy, prEE'prO 
wad7.ona przE'd zebl.anlem wvkRlala, 
te samod16d nlc je
t rejp.:row.ny, 
te stol doslownle na Jedno:j oponle, 
te eze
cl ponlE'
 lerajl\ sip' po raleJ 
remlzlc, a heIDl
. nle tylko zajnle- 
dzlaly - len wrecz zardze"laly. - 
Taklego balaganu I brako poszlino- 
wanla wlasno&el spolecznej nl.. ..pot- 
kall9my nlldy doilid - o£nlljmll 0- 
IIcjalnle komendant PSP. Ohal zwr6 
elll uwagl: na jeden fakL KIYZYS w 
dzlalalno9e1 rzernlehowskleJ Itraty 
rozpoczl\' sle od ehwlll wvbndowAnla 
zapory. To l:nauy restauraejl "Pod 
Zaporll". Przebleg zebranla byl telo 
kolejnym dowodem. 


Fakty, ujawnlone w i.rtYkule 
..GORE" me byly zaskoczenlem 
dla wladz partyjnych gromady. 
Zastanawiafto lit: od dawrla ftad 
W
owad.zenl.m aowyek cztoak6w 


Z OBRAD 
fw\K FJN 


Na pierwszym lutowym posie- 
d7eniu l\liejskiego Komitptu FJN 
\V Bielsku-Bialej omawiano przy 
gotowania do "izeregu polityczno- 
spoleeznych akcjl, jakle bl;d
 
prowadzone pod egid
 (o'JN w 
naJbliiszym czasie. Tak wi-:
 dy- 
skutowano nad wst-:pnym pla- 
nem dzialanla na okres kampa- 
nil przt'dwyborczej do Sejmu I 
rad narodowych, projektem ob- 
cbodow 25-le('ia PRL. uroczysto- 
sciaml w zwi
7ku z rocznicl\ wy- 
7wolenla miasta oraz zblizaj4- 
cym slf: Swi-:tem Koblet. oma- 
wiano tei przygotowanla do prac 
spolecznych w zakresie upi
k- 
sozenia miasta. 
Jak podkreslil przewodnj('z
cy 
MK FJN tow. l\1:arl
n KalOl1, wy- 
"olt:l ranga polity('znych zadaii, 
jakie p3wierzono aktywowi F IN 
wymaga od niego pelnego zaan- 
gazowania w ofiarnej pracy spo- 
lecznej. (key) 


Grypo W odwrocie 


Nare8zde motl'my podzieJi
 ait: z 
CzHelnikaml pomy
lniejsz}-mi wia- 
"nntnciriaDli z "frontu gr\.p).". Epi- 
demia jest w Bielsku - Bialej w wy- 
rainym zaniku, 0 ezym Iwiadcl" 
zmniej51.aj,\ee ail: z dnia na dzien 
liezby zaehorowail: 15 lutego - 315 
wH'adkl)w, 17. U. - 213, we ""torek 
18. U. (z dwlleb dni) - 119 I W jrodt: 
19. II. - 113 zac:lOrowan. RlIwnid 
w powieeie biel..lt;rn not.uje 5io: wy- 
rainy spadl'k Iiczh}' zaeborowan. 
powiklania pogrypowe wytil
pujq 
rarzej sporadyeznie - zdarzaj,\ sie 
zap'lleaia USI:U i - rz,'Idziej - za- 
pale'lia plue. Trzeba jednak zwr()cil: 
uwag
 na komeclllojf scisle!!o prze- 
5trzegania w-kazan lekarzy - zrlarza- 
ji\ si\: nawroty gr}'PY. 5powodow,me 
przedwezesnym wstawaniem II 16t- 
ka. 
Pogotowle pUl'ciwgrypowe jeat na- 
dal cz}'nne i w).kazuje wzorow
 
operatvwnole. Naleiv r6wniet pod- 
kre.li
 duze zdya.:yplinowanie spo. 
leezenstwa. (key) 


Nr 8 «(139) 


PerspeklYWY rozwojowe 
przemyslu drzewnegO 


W powiecie bie1skim C!bserwu
e- 
my systematyczny rozw6) przedsle- 
blorstw produkujljeych wyroby z 
drzewa. Analizujljc tabel
 przedsta- 
wiajac" rozw6j produkcjl w czte- 
rech zakladach branzy d
ze
nej 
mozna stwierdzlc. i:e naJwyZSZY 
wzrost produkeii wynosz&cy 82,6 
procent oslal':na do 1970 roku Polud 
niowe Zaklady Przemysl
 Sporto- 
wep'o. najnizszy. zaledwle 1,3 pro- 
cent - Fabrvka Zapalek W Czecho- 
wicach. W 1atach 1963 - 1968 pro- 
dukcja branzy drzewnej wzrosla 0 
17 procent, a wzrost eksportu wy- 
nosil 0,9 procenta. Wzrost ten nle 
ksztaltowal sie jednakowo. Produk 
cja eksportowa w 1968 roku zr:n a - 
lala w por6wnaniu z 1963 rokle
 
np. w Kamienickiej Fabryee Mebh 
o przeszlo 66 procent. Przyczynlj 
bvla zla jakosc wyrob6w oraz brak 
zam6wien od ..PaJ(etu". W tym okre 
sie stosunkowo du:i:y wzrost produk 
cjl nast!lpil w Blelskiej Fabryct; 
Szczotek i Pedzli - wyni6s1 on nz 
279 procent. 
W 1970 roku najwiekszy wzrost 
produkcjl osi<\
na Poludniowe Za- 
klady PrZf'mysru Sportowe
o - 15
 
procent i Jasienicka Fabryka M,,!['Ih 
Gil:tvch 19.5 procent. N
tomia,! 
I3ieJ!;'ka Febryka Szezotek I Pedzh 
notuje spadek produkcji eksporto- 
wej. Wzrost produkeji nastqpl w 
wyniku podniesienia jakosci. wyro- 
bow I wiekszej e1astveznosel w do- 
<;tosowanlu do wvmoJ(6w klient6w. 
Spadek eksportu spowodowanv je:>t 
brakiem zam6wien 1 koniecznoScla 
zaspokajanla duzep.o popvtu na 
rvnku krajowym. Na przyrost pro- 
dukcji przeznaczonej za 
ranic'e 
wplynie niew()tpliwie moderniza- 
cja. unowoczesnianle produkcji I 
rozszerzanle wytwarzanych asorty- 
ment6w. 
- Jak przewlduiilq plany. powa:i 


nej modernizaejl u1egnie park ma- 
szynowy w Czechowlckich Zak
 
daeh Przemyslu Zapalezanego. W 
przedsi
blorstwie t}"m jut w plerw- 
szym p6'roczu biezaeego ro.ku zo- 
stanie uruchomiona produkeJa ptrt 
Birom", do kt6rej wykorzysta SI4t 

dpadY obecnie jako bezwarto$cfo- 
we spa'lane w koUaeh. Rozpoczn'G 
sle rewniez produkeJe estetycznvcb 
i praktyc:r:nych opakowan galante- 
ri! zapalczanej z: tworzyw sztucz- 
nych. 
Kamienlekie Fabryk! Mebli .przy- 
stltpll\ do wprowadzema powa.znycb 
zmian oragnlzaeyjnye
. Z dm

 1 
stycznia utworzono Blelsko-BI
:':;ld 
Osrodek Przemyslu Meblarsklea;.... 
w sklad kt6rego W-;SZ'y O?!OCZ Ka- 
mienlckiej Fabrykl Mebli 4 .p6I- 
dzielnie produkujace .me
le. Cd 1970 
roku nastapi modermz
c)a zakladu 
w Kamienic"v. W wY
lku teJ;0 po- 
wstanie mo:i:liwoM: zWlekszema pro 
dukeji 0 40 mln zlotvch. Nastll?i 
poprawa orf(anlzacjl 
roduk
JI. 
zrnnlejszy sie transport mll:dzyope- 
racvjny I zostana oprscowane pei- 
ne dokumentacje kon,strukc,!j':le i 
te<'hnolo
iczne. Nast"'}>1 r6
me:z ro% 
budowa zakladu w Cleszyme. 
Do zaklad6w. kt6re 
sladaJIa 
znacznY przyrost produkcjl zarow- 
no rvnkowej iak i eksportoweJ :11- 
1eiy Eie!ska Fabryka Szczotek I Pe 
dzli '\V latach 1966 - 1968 urueho- 
mio
o tu produkeje 284 nowvcb 
wzor6w wyrob6w. R6wnie
 w roku 
blezacvm produkeja zostame znac[- 
nle rOZS7A!rlona. gl6wnie z myan. 0 
eksporcie. 
Fabryka Mebli Gletych w Jasie- 
nlcy zostanle za1iczona do t>rze
- 
si
biorstw ktere sPe<'jalizov. ae :il
 
bedll w produkt"ji 
kspor!owej. Juz 
w ]!r.0 rolw ci4;'Z3rO- 
wych mial ponad 4 promille alko- 


SerdE'cllne Podzi
kowanla Dele_ 
Jlacjom Klub6w SportOwyeh, 
Kre",nym. S,\aladom I ZnaJo- 
rn""ID za okaunl" wsp6Jezucie I 
udzlal w uroezyato
el"eh pOl1:rEIa- 
bowyeb mego DrOKiell'o S} oa 


STASISLAWA PACZKI 
tral'inoie nnarle.:o 1I0dezas 
II- 
atrzostw S3nee7kankieb Swiata 
w NRF skladaj
 
MATKA 1 RODZE
STWO 


Serdeczne pOdzll:ko....anle R ...-y- 
razy wsplllczucia, oka:lanl\ 110- 
moe Oraz udzlal w po
zeble 


ANTONIEGO CMIELA 


Dyrekeji, Kornltetom Zaklado- 
wernu PZPR. Radde ZakladoweJ, 
Samorzlldowl Robotnlezemu ora. 
Praeo",'nikom Elektrewnl kopal- 
nl .,Sl1esla". Wojew6dzkiej Ko- 
mlsji Zw. Zaw., Radzle OkreKO- 
weJ Zw. Zaw. GlIrnlkllw w Ty- 
ehaeh. Waleownl IIletali ..DZle- 
dzlce". Rodzlnle KoleKom. Dzlal- 
koweom Sl\Sladom I Znajom} m 
skladajl\ 
2:0NA, CORKI, ZI
CIOWIIl 


Kol. DA ,,'['cm 
J
DRUSIAK 
czlonklnl Zan_du Odcbialu 
PTTK W Blclsku-Blalej W)'- 
razy wsp6tczucla z powodu 
zronu 
OJCA 
pnekazuj_ . 
KOLEZANKI 1 KOLEnzy 
Z PTTK 


drogach 


holu we kIWi, a jeden z woinl- 
c6w - prawie 5 promille! (ka- 
ralna jest 7awarto

 ju:i: powy- 
zej 0.2 promille). Pozwoler'i na 
kierowanie pojazdaml samocho- 
dowymi (prawo jazdy) zatrzy- 
mane w 1968 r. - 174. a w ro- 
ku 1967 - 108. 
Sprawli godn.. podkrdlenia 
jest f.lkt. Ie duio zatrzvrnanych, 
to kierowcy, kt6rzy rozpocz
U 
prac
 w stanie nietrze£wym.. co 

wiadczy 0 braku nadzoru. ze 
strony os6b odpowledzialnych za 
prac
 kierow
6w. 
S& to dane naprawdt: alarmu- 
ja.ce! (A. G.) 


Kleroqo'ft,)kowi Blon Oddslahl 
PTTK w BI
lsku-BialeJ 
kol. .JOZEFOm 
"['XGEHE'['FRO"'"J 
. oowlH1o 'ml
rol 
OICA 
wyrazy wsn61czQMa 51dadaJ_ 
Zanad Oddzlalu PTTK 
I Pra<'Owniey Biora 


Serdet'zne IMIdnekow&JIla ... 
wyr:uy wsD6lczucla., pomoc. 
onz udz1&1 w PGf;rzeble dro- 
Kiell'o :\Ida 
IGS ACEGO 8MAZY 


w aC2
16Inokl DvrekeJi Biel- 
skich Zaklad6w Lin I Pa..s6w. 
WsD6 l l1rat'ownlkom Kr
rnm. 
S
ladom I ZnaJomvm .kJada 
ZO
A 


Za wyrazY IrI
bokleKO Wl1I61no- 
cia - IIrlleo1""I\lkom tkaltll bn- 
zent6w. D}'T"kejl I Rlldzle Zakl:l- 
doweJ BZPLn ..Lenko", zan
_ 
do....1 Oddzlalu PTTK - w Blel- 
sku-RlaleJ ItluboWI Sporlowema 
..Beskld" w Andr} c:howle ora. 
1II..
SCklm blor
cym udllla) w 
uroez" 
toldal'tI po
zebo"I'} rtl 
nasZl!lo naJdrotner:o Meta. Ojca 
Telela I Dztad71wla 
.lOZEFA VSGEH

ERA 
n. tserdecZtl1eJ&M IIOd&lekowao)a 
Iklau aODZDlA
		

/00049_0001.djvu

			r 8 (839) 


KRONJKA BESKIDZXA 


Str. 1 


.
oz
 ..!! 
zne 
potkanie dziennikarzy 
.. 
.-. --..n.
.__ 
 
.,1: .1 U 1ST A I T 


"!l DNIACH 12 I 13 LUTEXZQ BR. ODBYW SIE; W BIEL- 
SKU BIALEJ SPOTKANIE DZIENNIKARZY SPORTOWYCH 
CZOLOWYCH DZIENNIKOW I CZASOPISM POSWI
CONE 
PROBLEi.\'IOM LOTNICTW A SPORTOWEGO 'ZE SZCZEGOL 
NYM UWZGLf;DNIENIEM DOROBKU I PERsPEKTYW ROZ- 
WOJU SZYBOWCOWEGO ZAKLADU DOSWIADCZALNEaO 
W BIELSKU BIALEJ. W SPOTKANIU UCZESTNICZYL 
M IN PREZES AEROKLUBU PRL STEFAN ANTOSIEWICZ 
ORGo\NIZATOREM IMPREZY BYLO STOWARZYSZENn
 
DZIENNIKARZY POLSKICH I AEROKLUB PRL. 1 


, rudno oprzec sl!: \\7aieniu, 
ie dz.iennikarze. pr
YJechali 
do BIf'lska - BlaleJ reali- 
zujl\c kolejny etap "szuka- 
nia winnego" - kampanil 
lainicjowanej przez nieodpo\\ie 
dr;alnych reporter6w PO nil'powo: 
dzeniu f'kipy polskich pilot6w szy- 
bo\\C!>\\ ych na ostatnich mistrzo- 
stwarh swiata w Lesznie. Za.<;tana. 
wiajllcv jl''it fakt, ie dyskusja nad 
tym problem em. problemem jak 
sie okanlo, bardzo doionvm, b
'la 
od 
zll!ku spotkania ukicrunko- 
".ana. Pier" SZI' glosy w dyskusji. 
piert\sze p
 tania byly kil'rowane 
pod &dre'iem win 0 w a j c y. A 
wiec kontynuacja starej spiewki 
o konstruktorach. kt6rzy zawiedll. 
loi. Jerzy Smielkil'wicz. kt6ry 
poiljlll sit: pneanalizowania tego 
tematu, dokonal wielkicj rzeczy_ 
Pnekonal dzif'l1nikarzy. a wiec lu_ 
dzi ksztaltujl\cych opinit: publicz- 
nil, ie ..kleska" w Lesznie byla.._ 
nleunikniona! 
Prymd w sporcie szybowCQwym 
utracili<';my w momeneie. gdy ro- 
resdy sie drogi r07wo.;owe lotnic- 
twa s.lnikowl'
o i szy'>owCQwl'jto. 
Do tej pory kon'itruktorzy sz
'bow- 
001\; konn
ali z bOl!:atej literatury 
specjalist.ve7l1ej. mOdyfikujllc jl'dy_ 
nie pewnf' szezf'p,'61y i ..pa.'iuillc" je 
do DOtrzeb tf'd1l1iki platowc6w bez 
silnikn,"vl'h. Xastala era samolo 
tot\' duiYl'h i !lZybkich. poteine 
sHniki. mulr'Jiwiekowe predkCJsci z 
Jrdnl'j strony - finl'7ja i idealna 
arr(\d
'nRmika z druRiej. Tu nle 
bylo jui \\"s
OInvch praw, kaida 
Ie slrnn muo;iala walczve na wla- 
snll rf'ke n dalszy f)()sh:'p techniez- 
ny, Kto \\,;e. na .iakiej pozycJi za- 
konl'Tvl:bv te walke polscy kon- 
s'l"I1ktorzv. !!dybv 105 (i nie tylko 
los) 
zczedzil im przykrych nle- 
spodzianek... 


bowcowego w swiecie. Do czasu, 
gdy Aeroklub PRL, gl6wny odbior 
ea platowe6w, produkowanych w 
Poznaniu, Jeiowie, Krosnie. \Vro- 
clawiu i Bielsku - Bialej nasycil 
!"petyty aeroklub6w regionalnych 
I... zrezygnowal z dalszego zakupu 
szybowc6w! Pech cheial ie w tvm 
samym czash," wycofal 'swe zam6- 
wienie r6\\oniez l\Iotoimport. Pro- 
ducent
 sz
bowe6w wypadalo 
wyjse na lotnisko i - psSc owee. 
Egzystencja ZLS stanela pod zna- 
kiem zapytania, Nastllpilo "prze- 
braniowienie" R!6wnych zaklad6w 
w P07.na.niu i Krosnie. \V J'eiowie 
Wrodawiu i Bielsku - Bialej u
 
trzymywano pozory prndukcji. Ale 
w jakis czas p6iniej powial inny 
wiatr. Wplyndy zamowienia, kto_ 
rych... nie bylo jui gdzie realizo- 
wac. Ci sami ludzie, kt6rzv odrzu- 
cali a.rgumenty, przedsta'
lane na 
pro!!u kryzysu przez rzet"Tnik6w 
d a I 'i Z e R 0 rozwoju przemyslu 
szybowcowe,;o - iad'lli I' 0 d wo_ 
j f' n i a produkcjl! Ruszyly pl'lnl} 
parl\ zaklady w J'eiowle I Wrocla- 
wiu. - l\powania hodo- 
wlanego z bydlem dla ealego kraju, 
a dla wojew6dztwa katowickiego - 
plan rozwoju hodowli. Jesli doda
 
uezestnietwo w wielu naradach i 
spotkaniaeh, audyeje telewizyjne. 
prelekeje i publikacje prasowe - 
w !:umie dorobek wcale pokainy. 
Poza wymienionlj dzialalnoscllj 
praeownicy Zakladu wlQezyli sie, 
ezego przed latv nie praktykowano, 
w szkolenie sluiby rolnej woje- 
w6dztwa katowickiego i biorEi u- 


dzial w szkoleniu zimowyrn rolnl- 
k6w powiatu bielskiego i cieszyn- 
skiego, UCZQC rolnik6w racjonalne- 
go iywienia zwierzat. ekol1omikl 
produkcji zwierzecej i poprawy ba 
zy paszowej. Zaklad bezposrednio 
wplywa na zwiekszenie produkcji 
zwierzecej i rolnej powiatu bielskie 
go poprzez sprzcdai materialu ho- 
dowlanego. Tylko w roku ubie!,'lyrn 
sprzedano rolnikom wytypowanym 
przez sp61dzielnie mleczarskie 12 ja 
lowe!t hodowlanych, 12 cieliczek 0- 
raz 10 kr6w. Sprzedano r6wniei 13 
sztuk byk6w zarodowych. W kai- 
dym roku spr7edaie sie okolo 150 
sztuk maciorek i knurow. Material 
hodowlany jest rozprowadzany tak- 
ze w s
siaduj
cych powiatach. Do- 
tychczas sprzedano na terenie wo- 
jewodztwa katowickiego i krakow- 
skiego 169 trykow, 668 owiee i 532 
jagnieta. Zaklad sprzedaje za po- 
srednictwem Centrali Nasiennej ma 
terial siewny zboi I roslin straczko- 
wych. 
Dobrze, ie w ostatnich lataeh na- 
wi
zano kontakty z rolnikami sQsia 
duj
cymi z Zakladem Zootechnikl. 
Na brak tych kontakt6w utyskiwa- 
no dawniej. A przeciei tylko w ten 
spos6b moina osillgn
e obop61ne ko 
rzysd. Badania naukowe i obser- 
waeja. a co za tym idzie i pomoe, 
dla praktyk6w rolnlk6w mog
 po- 
twierdzie slusznose i wlasciwy kie- 
runek naukowych dociekan. 


W trM Interesant6w PKO Sll 1 ta- 
cY. kt6rzy otrzymujij swoje ho- 
noraria przelewem na kslll:!;eczkf:: 
PKO. Pnelewy te nlerzadko plynll 
poprzez kilka InstytucJi I w6wczas, 
rz
cz jas"la, zainteresowany nle jest 
w stanie ObliC'lY
 ezy wplynie on do 
rodzl!lI1ego PKO (Blelsko-Biala, ul. 
Dzterzynsklego) w cillgu tygodnla, 
czy... szesclu. KledyA, dawno ju:!;, 
PKO mialo pillkny zwyezaj zawiada- 
mia'l'lta swoich kUent6w, na adres 


Dla 


. . 
CZYler 
wygody? 


rt..:.-. 


BIELSCY DELEGACI 
NA KONGRES SD 


domowy, 0 wplynh;ctu pienledzy. 
DzlA personel uzasadnla zaniechanie 
tego zwyczaju tym, ze... kliencl zgla- 
szajll sif:: sami, kiedy oczekujll ple- 
nlf::dzy. 
Ano. wstf::pujll co kilka dnl, po 
drodze czy specjalnle. dzwonill, a 
jakz!!!. I kt6regot dnia uslYSZIi ra- 
dosnll wiet
 0 wplynll:ciu przelewu. MGR JAN SERAFIN MGR JAN FRONCZ 
W ostatnlch dniach PKO zawalo- W 1948 roku wstf::puje w szere- Sekretarz PiMK SD w Blelsku- 
ne jest wprost masij ksillzeczek gi Stronnk-twa, Demokratycznego. Blalej, na Kongres Stronnlctwa 
Pernt wiele odpowiec1zlalnych Demokratyczne.;:o jec1zie Jako de- 
o"zczC:dnosciowych, skladanych do funkcjl spolecznych, a ad 1967 legat po raz drugi. Z duzlj pasjll 
oprocentowar.ia. Widal: nawal pracy, roku jest przewodnlezljcym Pre- poswlf::ca slf:: dzialalnosci spolecz- 
wif::c kiec1y ostatnio stalismy w ko- zydium P i MK SD_ .Jest r6wnlez nej zar6wno we Froncie .Jednoscl 
czlonklem wladz WK SD w Ka- Narodu, gdzie pelni od kilku lat 
leJce (po raz czwarty) by zap
tal: towlcach. Od lat pracuje zawodo- funkcif:: zastf::pcy przewodniczljce- 
o przelew, mlelismy przydlug" oka- wo na stanowisku wiceprezesa go Miejskicgo Komitetu Frontu 
zjf:: kontemplowa
 sens zanie.cha'l'lia Sljdu Powlatowego w Bie;sl<1l- .Jednosc; Narodu. jak i w radzie 
narodowej, jako radny I prze- 
w>'sylek wspomnianych powlado- BlaleJ I z tej racji jest czlonklem wodniczllcy Komisji Planu, Bud- 
mien. Po 25 minutach czekania do- Rady Naczelnej Zrzeszenla Praw- zetu I Finansow. Na Kongresie 
wi.edz;elismy slf::, :!;e pr.zelewu, nie- nlk6w Polsklch. Za wybitne oSI,,- pragnie poprzel: w dyskusji te 
stety, nle ma. Zakomunikowano gniecta odznaczony zostal Srebr- wszystkie formy I metody pracy 
nvm I Zlot ym K . Z .. I Ideowo-wychowawczej kt6re zmie 
nam to z P rawdzlw y m ta lem, a . rzyzem as,ug , aj d d 
Odznaklj Tysillclecia PRL oraz rz Ij 0 alszego rozwoju I pod- 
wif::c I my z prawdztwym talem odznaklj XXV-lecia Stronnictwa noszenia Awiadomosci ideowo-po- 
"Rodzina" akTob1CJnnych "KOBOZOW" dwie "FOKI' pTzygotowane do wysylki... wspomlnamy stary zwycza,. (ib) Demokratycznego. 

r:;

aty;:
w Stronnictwa 
illllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlI,IIII!;1I1II1I1I1I1II1II1I1I1I1II1II1I1I1I1I1I1I1II1I1I1II1I1I1I1I1I1I1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 
= _ - === - _ II 
 
 em at IInwest y c J i P rzem-slowe. kiez:ow
ctw
,fabrYk. :rym niemniel od czasu do czasu potwier- = _ E! === 
.. .. . II dzaJ
 Sle oplme sy
nahzowane na wstepie. Posluzmy sie przykla- 
daml. Przykladaml, kt6re powinny dzialac mobilizujljco. bowiem 

 m6wilj i 0 tym. ie wspolpraca trzeeb partnerow moze bye dobra, 
 

 ==- - ==_ - tyrn tro ' J - k
C . le konl - eczna I - est harrnonl - a tk
lnj

i


:::yr:::a
:W::
:
jetee:
I


:k:"'B::::::;u (
:;;
 
 =====_ 
gotowaniu dokumentacji i parku maszynowego oraz zabezpiooze- 
niu finans6w. Kierownictwo BPBP wyraia prz('konanie. ie tak 
przygotowal"e inwestycje m 0 Z n a wykonal: przed terminem. 

 ==== Podobnie oboonie - dobrze ukladaj
 sit: stosunkl miedzy inwe- 
 ==== 
storem i wyk<>nawcl\ na budowach BZUT-u. Wzorowym przykla- 
P rawidlowe, zgodne z planem rozbudowy' naszego przez:oy- sw6j ciezki sprzet budowlany i sprzl:t malej meehanizacji. Zabez- dem jest organizacja pracy inwestora - \VS
I. kt6ra "wchodzi 

 = slu, wykonanie inwestycji jest podstawowym warunklem piecza sobie przydzial material6w, aczkolwiek jeszcze stale odczu- z maszynami" do nowych hal etapami, st
paj!\c nlemalie po pie- E! = 
. .. m e onego ro zwo J u g os p odarcze g o Uchwaly wa braki, n p , defic y tow y ch na r y nku kra J .ow . ym P l y t
k PCW d o tach huilowlanvch. a wra.z z ukonczcni..m nbirktu P rodukc j a ril'za 
: _ == =_ 
I
r::z

a k
k
e

ie okreslajll . zadania i d,rogi. ich reali- podl6g czy fajaI1sowych wykladzin sciF>nnych. Przedsiebiorstwo to natychmiast. Nie gorzej przcilstawia sie ta sprawa w Fabryce Ar- i == 
zacji. Doswiadczenia UCZ!\, ze sprawny przebleg bardzo zlo- dysponuje ofiarnlj_ kwalifikowanll, doswiadczonQ zalol(lj, zwil:ksza Maturo Tego rodzaju wspoldzialanie inwestora z wykonawc
 nie- 

 tonyeh, wsp6J:zalcinych problem6w zwlllzanych z budowlj nowych stale jej szeregi 0 si!v fachowe i pomocnicze, Gwarantuje je za- w:>tpHwie skral'a oleres amoTtV7B('ji nn",ego zakladu. a 
= i rozbudoWIi istniejllcych zakladow przemyslowych uwarunkowany rowno wlasna szkola zawodowa jak i OHP, I tu nie bez znaczenia Niestety morna cytowae takze przykladv nE'
atywne. Budowa = 

 ===_ jest harmonijn!\ wspolpracl\ w tr6jkl\cie: inwestor, projektant jest fakt. ie BPBP stwarza dobre warunki dla swycb pracowni- dla MPK w OL
zowce iest opMniona. co spowodowane zostalo nie- 
 ==:_ 
i wykonawea. I dla nikogo me jest taje'!'niclj, ie grzeeh

 gl6w- k6w: hotele slale wcilli sie rozbudowuie. internatv sq doskonale wla
c;wym zabezpiPC7.E'Tliem od strony finansowej i zmianami 
nym n;ekt6rych inw'O'Stor6w Sll .pra
tykl plyn'!ce z.,,?ysh: "Byle wyposazone. pracowniey otrzymujll mieszkania W roku bicillcym w dokumentacji. Bielski Centrostal (gdzie BPBP wyjljtkowo bylo 
= = - rOlJpOCZIIC inwestycje. a potem Jakos to m us I byc. .,Byle roz- otrzymajll okolo 50 mieszkan z wlasnego burlownictwa i okolo 30 podwykonawc!\) nie naleial do inwestorow dobne przygotowa- 
 - 
,,, t . b y la to mwest y c l a P rzv g otowana ze sp 61dzielnl mieszkaniowe J . Rozbudowuje sie osrodki Wczasowe. nych. OpfJ
niona jest juz znaezn;e budowa i rozbudowa nowego 

 = pocZIIC oznacza po em ze nie , ., . :' . zakladu BE'farny. Prace te prowadzi od P ieeiu lat Przedsiobiorstwo a 
naleiycie. a to pocillga za sabij komphkac]e. pr
er6bkl. wreszcle W konkretnycb liczbach rozw6i tej plac6wki charakteryzuje sta- '< :I 
= _ przed ' u "' enl ' e O kresu budow y . . Inwestorzy prolektan , tom zarzu- h I 6 W k b Budowlano Montaiowe Kopalr. Rud z Czestochowy. Tu wyko- - 
1 L. Iy wzrost wykonywanyc pan w. ro u u ieglym plan zalozo- k I . . t . "" 
== eaJ ." nl - er 7' dko Z . e dla tvch dru g lch .droga od rysowDlcy do przy- nawca 0 aza Sll: mewys arczaJlleo przygotowany pod wzgl
dem ;;;; 
- .. 
 . ny podwyiszono z inicjatywy zalogi 0 24 miliony zlotych. a dzi
ki t b . I . b k6 t k . h . = 

 szl 
 go P ' ,anu bud ow y b yw ' a zb yt da , leka" . oraz i to. ie proje . ktanci po rzE' ne] !CZ y pracowni w, a a ze lee mcznyrn_ Dokumenta_ :I 
- - dodatkowym zobowillzaniom wykonano z nadwyzkll dalszych . (P L6d ' ) b ' . k I t t I . d 1 = 
== n ' . 
 , , ' ("z " sl o dostatecz n l 'e z ekonom'" I me zawsze wykonu . JIj pra . - . cJa rozamet - 7 )-,a me omp e na i s a I' cos OSyanO, = 
- r .. '< .. 6 milion6w zlotych. Dzi
i temu na 2 mieS'1ljce przed terminem . I h b . d " ... . . d .... t .. = 
== ==_ ce W prz p w ; .dzl ' anym tC'rminie . niedostatecznie W _ Y . kor . zystuJIj moz- a Jnwes or e y a me osc wcze
me i me o
c sku pcznte IDter- i 
- przekazano budowany dla Kuini Ustror. - Zaklad w Skoczowie. I T t k . 61 " b . b . . k '" -, 
11 '
' osc ' I . powl . elanJ . a proJ .ektow, W y konawcy obc . 'lIzem . Sll z tytulu weniowa, 0 a , na,Jog me) rzeez 100l\C, y me WDi ae w .....0- 
n W konsekwencji wczesniej podjeta produkcia przyniosla ponad . .. bl 6 b . d k . . . d . So .. . 
= _ = n:ew y starcza J ."ce g o przygotowania do wykonama podJetych prac. zonosc pro. em w, Y,Je na wyrazme pOWle Zlee, ze Jes'zcze nle a 
.. plan 500 ton odkuwek dla przemyslu motoryzacyjnego. zawsze przebiega wszystko iak powinno. ::I 

 ltd., itd. W roku biezllcym zalozono w BPBP plan 0 12 milion6w wi
k- i! 

 Z uchwal V Zjazdu wynika zadaI1ie podstawowe - KONCEN- szy. nii wykonany VI roku ubieglym. ale z uwagi na potrzeby te- !i 

 _ TRACJA. II wiee unikanie rozprasza
iab p lac6 'Y .bud6w. 
z;;
1: renu przedslebiorstwo czyni starania 0 podwV7_
zenie i 7abezp'ecze RF,;K.4. W RF;KF,; = _ i 
to - Inwestycje trzeba zaczyna t c od. 0 rego l _ JeJ :rSzY y 'bk
 eke- nie przerobu planowan('go. Styczniowy plan byl pomyslny - wy- W roku bieheym BPBP rozpocznie budowE: drugiego zllkladu, _ 

 przez trzech wymlPnionych par ncrow, a rea lzo?"a z. 'k . konano gc w 106 procentaeh i to w okresie zimowym! A zatem przer6bki mledzi dla Walcowni MetaIi w Czeehowicach _ Dziedzi- a! 
= _ :Jomkzn'(; i sp rawnie. Po rozpocZee lU budowy Die moze o. azac "" zrost mo 
 ) ' P 
 erobowej naszego g l6wne g o W y kon a wc y r oku J 'e h J to . t d . ::I 
rodukc Y Jn""o" 
. 
 cae. est .owes ycja 0 uzym znaczen:u I!ospodarczym. zalo- ::I 

 == sio , ie inwestor nie ma sprecyzowanego programu P 
" c 
 az pomy ' lnl ' eJ ' sz " reaJI ' zac) 'o bud 6w. Aktualnie P rzedsi<>biorstwo '" . k 6tk ' kl b d 2 I t . I I 
.. k I ksowo z uwzgled
' 
.." .. ..ono Wlee r I cy u owy - a a, a no\\'y 7aK ad b
dzie na. 
czy tez inwestycja nil' iest pr
ygotowan
 omp e . - prowadzi je na 61 placach, wznOSZI\C ponad 620 obiekt6w dla 10 re- Ieiec do przedsiebiorstw szybkorentuiacyC'h. Obecnie BPBP wraz 
= - = =:::==5_ nieniern przyszlych teehnologll, a przewI
ywany par.k ma
zynowy sort6wl 1 - 
nie nadehorlzi na czas. Wiljie sit: to takze z zabezPleezemem od- z podwykonawcami mobilizuje do tej budowy sprz!:!, materialy. 
po wil'dnir-h trodk6w finansowycb w Umitach rocznych potrzebneJ pra{'(Jwnik6w. Na Walcowni SPOCZYWa nielatwy obowiljzek jak 
CZY CZAS .JEST Z GUMY? naj!:zyhs7ego przygotowania pelnej dokumentacji oraz zabezpieez
_ 
wysokoSci. nia potrzebnych maszyn. urzljdzen i konstrukcji stalowych Prace 

 l\fiLIONY ZWTYCH NA PLACU BunOWY Wiadomo, ze mirno rozwoju BPBP, a wobec wielu planowanych te s!\ jui w toku a wszystko wskazuje Da to, ie wlaSciwa atmo- I 

 inwestycji, najwieksz!\ troskl\ inwestora jest "zdobycie" w poiljda- sfM"a m'edzy inwestorem i wykonawclj rOkuje pomytlny I spraw- := 
- Dla Bielskiego Okrl:gu Przemyslowego wykonawelj inwe;;tveji nym termini£' wykonawcy. Te poilldane terminy najbardziej za- ny przebieg tei budowy. = 
i =c: jest przede wszystkim Bielskie Przedsit:bi
rstwo Bu
o,?"n!ctwa bezpiecza dobre przygotowanie inwestora. gdyz, jak uczy do
wiad_ Ten dobry poczlltek Drzedsi
wziec zwiazanych z wurowadzeniem I 
Prremyslowego _ przedsiebiorstwo ciesz,!ce Sle do
r
 oplmll I. st
_ czenie, wtedy wsp6lpraca z wykonawclj uklada sie dobrze. Na w czyn uchwal V Zjazdu (dotyczqcych inwestycjj w -naszym pru- 
Ie, systematycznie rozwijajfice 6i
. BPBP uzupeb1la 1 modernlzuJe peWDO sprawa nowych produkcji. nowycb zakladow lezy na sercu my tie) twiadczy 0 wlakiwym zromunieniu zadaiL. (ib) 


W dniach od 23 do 25 lutego br. odbt:dzie sit: w Warszawie 
Kongres Stronnietwa Demokrat.ycznego. Wsr6d delegat6w z na- 
szego terenu znajdujll sie mgr JAN SERAFIN I l\IGR JAW 
FRONCZ. Oto Ich sylwetki: 


.J .: 


.' ;,
 : : 


:( ::: 


L-"
		

/00050_0001.djvu

			Str. 4 


N}lR
'ARSTINO 


KRONIKA BESKIDZKA 


Puchar Beskiduw traci blask 


Z udzialem najlepszych zjazdow 
c6w Zwi,!zku Radzieckiego, drugie- 
go garni!uru narciarzy NRD oraz 
krajowej czolowki, zdekompleto_ 
wanej brakiem Andrzeja Bachledy 
i Ryszarda Cwiklo, odbyly si-: w 
\lb. sobot-: i niedziel-: tradycyjne, 
XI Zawody Zjazdowe 0 Pucbar Be- 
skidow. Trudno analizowac pny- 
czyny nieobecnoSci naszych czo!o- 
wych zjazdowcow w Szczyrku. 
Cwiklo i Bachleda reprezentowali 
przeciez barwy Polski w zawod3.cb 
punktowanych do Pucharu Swiata. 
To jedna strona medalu. Ale Cwi- 
klo i Bachleda odmowili row- 
niet startu w zeszlorocznej im- 
prezie choc przyjechali do 
Szczyrku i nic n;e stalo na prze- 
szkodzie, aby stan-:li na starcie. 
Mozna wi-:c dopatrywac si-: lekce- 
wazqcego stosunku naszych czo!o- 
wych alpejczykow do imprez, 01'- 
ganizowanych w kraju. Analizujqc 
tylko praktycznie to zjawisko, trze 
ba stwierdzic. ze noiorYC7na ab- 
sencja czolowych zawod-nik6w na 
beskidzkich trasach - obniza ran 
g-: regionu i polskiego narciarstwa 
zjazdowego w og6le. 
Sytuacja ukgnie moze zmianie 
po prze!nvalifikowaniu trasy zjaz- 


dowej ze Skrzycznego. ktora uzy- 
ska, po dokonaniu niezb
dnej ko- 
rekty, klas-: trasy mi-:dzyna'rodo- 
wej. Poniewaz nominacj-: tak!! 0- 
trzymal juz stok slalomowy na 
Beskidku - istnieje szansa na will 
czenie najpowazniejszej imprezy 
zjazdowej Beskidow - do kalen- 
darzyka zawodow obj-:t}'ch punk- 
tacjq Pucharu Swiata. 
W tej sytuacji organizatorzy XI 
Pucharu Beskid6w byli zmuszeni 
do zrezygnowania z koronnej kon 
kurencji: biegu zjazdowE'go. Roze- 
grano wylqcznie "szybki" slalom- 
gigant, ktory nil' dostarczyl jed- 
nak publicznosci spodziewanych e- 
mocji. Nieobecnego Andrzeia 
Bachled-: godnie zastqpil jego brat 
Jan, demonstruj<\,c najwYZszq 
te('hnik
 jazdy i wygrywajqc zdecy 
dowanie obie konkurencje. Nieste- 
ty: w ferworze walki Bachleda 0- 
minql bramk-: w slalomie - gigan- 
cie i zostal zdyskwalifikowany. 
Wygral Myslajek przed Bielo- 
krinkinem, ktory okazal si
 row- 
niet najlE'pszy w kombinacjj al- 
pejskiej, zdobywajqc Puchar Boo!:- 
skidow w konkurencji m
zczyzn. 
Jan Myslajek, beskidzki konku- 
rent klanu Bachledow pojechal go_ 


.... .,. .;";.'. ".. / 
.,. 


-... - . 


I 


t
 . 


v 


.:
. . 


:\-- 


Na trasie "gisanta" zdob} \\ ca Pllcharu Reskid6w 
zwi:!7ku' Radzieckiego nielokrillkin. 


zawodnik 


MIEJSKIE PRZEDSIF;BIORSTWO k.O:\IUNIKACYJNE 
w Bielsku-Bialej, Ill. Partyzantow 64. 


zatrudni 


11 KIEROWCOW posiadajqcych I lub II kat. 
prawa jazdy. 


Kierowcow, ktorzy cht;'lnie podejm1\ pract;' w l\TPK. a po- 
siadaj1\ III i II kat prawa jazdy Przedsi
biorstwo na wla- 
sny koszt wysle na kursy kwalifikacyjne w celu zdob)'cia 
II i I kat. prawa jazdy. 


Blizszych informacji udzieli Sekcia Kadr i Szkolenia Za- 
wodowego MPK Bielsko-Biala. ut Partyzantow 64. 


54kr 


ODDZIAL PKS W BIELSKU-BIALEJ 


podaje do wiadomosci, ze POCZqwszy od 1 mar- 
ca 1969 r. do 31 marca 1969 r. nastqpi 
WYMIANA ZASWIADCZEN 
(legitymacji do biletow miesic:cznych) 


Podstaw
 do wydania now ego zaswiadczenia jest: 
1. Zaswiadczenie do biletu miesi
cznego wydanego w roku 
1968 I' 
2. Zdjf:cie 0 wymiarach 3X3 em 
3. Dowod osobisty 
Oddzial PKS w Bielsku-Bialej prosi wszystkieh zaintere- 
sowanych 0 bezwzglt;'dne dotrzymanie terminu, gdyz po 
wyzej wymienionym czasie zaswiadezenia nie bf:d1\ wyda- 
wane. Zaswiadczenia wydane w roku 1968 trac1\ swojlj 
wazno
c z dniem 1 kwietnia 1969 r. 
Przy pobieraniu biletow na list,= zbiorowlj, wymiany za- 

wiadczen dokonuje zaklad pracy. 66kr 


SPOLDZIELNIA PRACY LEKARZY-SPECJALISTOW 
W KATOWICACH, 
Przychodnla w Bielsku-BialeJ, ul. 1 MaJa 17, tel. 55-37 
zawiadamia, ze zostal otwarty 


GABINET LARYNGOLOGICZNY 
wyposaiony w audiometr. 
Gabinet jest czynny w poniedzialki, srody 
i piqtki w godz. od 15,30 do 16,30. Rownocze- 
snie informujemy, ze od 15 stycznia zostalo 
uruchomione 


LABORATORIUM ANALITYCZNE 
wykonuj
ce wszystkie analizy. 
Laboratorium jest czynne codziennie w go- 
dzinach od 7 do 8 i od godz. 16 do 18, 


kr34 


_.J 


skonale, Ie<:z pe<:howo. Upadek w 
slalomie specjalnym uniemozliwil 
mu nawiqzanie rownorzt:dnej wal- 
ki z kandydatem do ogolnego zwy- 
ci-:stwa, Bielokrinkinem. 
Dobrze zaprezentowali si-: publi- 
cznoSci zawodnicy miejscowych 
klubow: Malysz (Kuznia) i Stefan 
Marek (KKS) podzielili si-: 9 i 10 
miejscem w gigancie, K
pski i Bie 
lak (Wloimiarz BBTS) b!ysn-:li do- 
br<\, (ormij w slalomie specjalnym" 
W konkurencji kobiet obylo si-: 
bez rewelacji. Na trasach pano- 
waly niepodzielnie zawodniczki 
kluoow zakopianskich. Puchar Be 
skid6w zdobyla Jarek (AZS Zako- 
pane), wygrywaj<\,c rowniez slalom 
gigant. W punktacji pucharowej 
na 4 miejscu znalazla si-: Ewa Ga- 
wor (Wlokniarz - BBTS). a na 8 
juniorka Kleczek (KKS). 
WYNIKI: PUCHAR BESKIDOW 
- kobiety: 1) Jarek (AZS Zak.) 
48.20, 2) Splawinska (AZS Zak") 
50.84, 3) Sularz (Wisla ZakJ 51.00. 

It:zezyzni: 1) Bielok'l'inkin 
(ZSRR) - 35.52, 2) Myslajek (KKS) 
54.52, 3) Woyna - Orlewicz (Wisla 
ZakJ 58.96. 
SL."LO
I GIG.'\
T - kobiety: 
1) Jarek (AZS), 2) Sularz (Wisla), 
3) A. Skupien (Wisla). 

It:zczyzni: 1) Myslajek (KKS), 2) 
BielokrinkiD (ZSRR), 3) Prokofiew 
(ZSRR). 
SI,ALO
I SPECJAL
Y - kobie 
ty: 1) Skupien (W:sla). 2) Gaw.:lr 
(KKS), 3) Splawinska (AZS). 
l\I
zezyini: 1) J. Bachleda, 2) Ko- 
rzeniowski (AZS). 3) Sitarz (Wisla), 


Puchor diu soneczk orzy 
"Montazu" 
W WojewlldzkiE'j SpartakiadziE' Sa- 
npcl.karskieJ, zorganizowanej przez 
SI'I\IrI,-ielczo.f pracy na torze miku- 
"7owic!jedna 
narta nil' wytrzymala trudnych 
warunkow sniegowych, "puszcza- 
Iy" i wi q 7ania" 
Rajd zakonczyl sit: zwycit:stwem 


druzyny Szybowcowych Zakladhw 
Do
wiadczall1ych, kt6ra zdo
yla I 
miejsce. Dr.ugi
. miejsce ,
aJql z
 
spol cie'7ynskle) ,.Celmy . III 
Kuzni Ustron. Puchary protekto- 
r6w imprezy - Zarzlldu Gl6
nE-go 
i Za,rz<\,du Okrl:J:owego ZWlltzku 
Zawodowego ;VIetaloWcuw oraz 01'- 
gamzator6w - ,.A
EXY" wr-:c za : 
Ii zwyciQskim druzynom tow: Au 
J:'ustyn Strzoda - pr7ewodmcZllcy 
Zarz OkrQgO\' eJ(o ZZ"1 ora
 ?y- 
rekt
r "Apeny" tow. .fan . \'Ii aJda.. 
Zdob\ wcy wyrozn. 
mych ml r sc 0- 
trzymali r6wniei szcrcg nagrod 
rzeczowych. (key) 


- " 


w 


lidze tenisa 
stolowego 


Nif'ile poczyna sobie beniaminek 
Ii
i okr-:jto" ej tenisa stolowejI;O 
KS EleJ..lro..tal Czecho" ice. Ostat- 
nio ze"pol ten pokonal s
ln
. dru- 
zyn-: k.olejarza !\owy Blerun w 
sto"unku 6:4. Punkly dla Elektro- 
stali J:dobyIi: Ih-ndzcl - 2, Foltyn, 

Iachalica i Bialon - po 1. \\ arto 
zwroeic u\\'a
t: na 14-IE'tnl
 J:awod_ 
niczkt: Lueynt: Bialon, klora dvt: kl 
stal
'm porz('r'ost- 
k
 <;tal
 nr 3459. wy Sl q przez Fa- 
brYk
 Aparat6w Elektr)!:II ('h 
: .Apena" - Blel ko. OOOi12, 
B'\RSZCZEWSKA nlesla\\a ZR'- la 
przepllstkt: tymC7.a..,)\, 'I. \\' 1\\1 nil 
przez Blel<;k q FShr:. kc: Ma
-yn ""
 
k'enni 'ch ..B('fams" w 'Blel..ku. 
B lalej. OOOIU, 
SF.R
IS ("7C
la\\
, %am. Halcn6w U 
Zt::ublla plecZljtkt: 0 lrescl: .."'p'ld!l 
CZE"<;lawa kler. burf'1 I" OCI Ilt, 


--- 


ZPW I
I. P \" L <\ FIXDERA 
l XII'\\" \1
J.\.J "- 
7F7\\0I FXIF X'\ 3IATR1"("J; 

r }:JjO 
wydane Drzez Biuro KontroU 
Pras). i Widowisk v. F 'ku-B. 
65kr 


---.. ---
-- 


IiRONi/i1i 
BE."'OZ"A 


W,,"DA WCA: SII\skle W)"d.\\ n/ctwo 
Prasowe RSW ..Pra'la" Ralowlct', 
1I1. 1\11) ilska 1. Druk: Prasowe Zakla. 

: Graflczne RS\V "PrA'Ia" Katowl. 
Kolcglum w skla<'lzle: \\"ladJ'51 ' ul. Llebknechta 22. - R..dall:u.!e 
red. Adam Hajduk I Zdzlsla", SW 
zaJa fredaktor nacnln), re4. 
spolu: rE'd. red. Ingebul"l:s BI 
o:allk. Pozouall cdonkowle ft- 
IInska I HE'nr}'" Urbai1czYk 
n e , Tad('un Paten, r.lclAnla "'Ie- 
_-\dres ncdakcjl: 8Icl..ko-nl rOIOrE'pONer. 
dakcJI: 58-7S. N'ie zam(1\\ lon
 a
, ul. ClnzYft
ka 10. TelefoD n
 
Za trr4t' Ogl05Zril Rcdltk..jA c materlalilw Rt'dak..ja nle rwraC'a. 
t hand/owE' przy'muJ.. 'lIe COd I nl.. odpo\\lada. Ol;lo.zenla drobne 
k/..m ';rod)". '" 'IohOlv od ,
e
nle od codz. 1.00 do 15.00 a W)Jllt- 
nSZl'lklch InformacJi 0 WR'. 0 12.00. 
kle plac6\\ ki Poczty I "Ruc

,
.eb pr('oumeratJ' udzlel&j_ 'n
t- 
0.'
		

/00051_0001.djvu

			Nr 8 (638) 


UONJXA BESKIDZKA 


Str. 5 


Dzialalnosc kulturalna swietlic i klub6w 
Pod jednym dachem  asa.dnicz
 szkolll zawodowe 
L.J ma;q nfed!ugq tTadyc;e. Sq 
nastawione pTzede wszystkim 
"a kszta!cenie zawodowe uczni6w, 
mnieiszq wlIg
 pTzywiqzu;qc do 
ksztaltowania ich potTzeb kultu- 
Talnllch f zamilowan aTtllstllcz- 
nllch, Ciqgle jeszcze Tzadko wi- 
duje sie w szkolach pTzyzak!ado- 
wllch akademie 0 staTannie PTZY- 
gotowane; czetci aTtystllczne;. Ze 
;uz si e w tllm 
zgl
dzie cot zmie- 
nta, dowodzi nasze zd;
cie, pTzed- 
stawiajqce ch6T i zesp61 aTtystycz- 
nil Mifldzyzak!lIdowe; Szkoly ZII- 
wodowe; PTZY ul. Lomp!! w czasie 
akademii z okazji XXIV Tocznicy 
wllzwolenia miasta. 


HISTORYCZNE SZTANDARY 


dla Muzeum 


Roczny fundusz, jaki bielskie 
zaklady pracy przeznaczaj'i na 
cele kulturalne, okreslar,y jest 
w sprawozdaniach na sum
 bli- 
sko 12 milion6w zlotych. Nie- 
r6wno partycYPujl\ poszcz
g6lne 
za.kla
y w tych kosztach. Naj- 
wl
ceJ sWiadczy przemysl lekki 
bo az 3 mln 702 tV!;. zlotvch' 
proporcjonalnie najmniej - prz
 
my",l elektromasz.vnowy, najbo- 
gatszy i najwi
cej zatrudniaj'i- 
cy praeownikow. 
2':Ycie kulturalne. a raczej 
cizialalnos
 kulturalna zaklad6w 
koncentruje si
 w swietlicaeh 
przyzakladowyeh i klubaeh kt6- 
rych na terenie Bielska i Cze- 
chowie jest 79. Nie wszystkie 
one pelnil\ praktyeznie funkeje 
C1gnisk zycia kulturalnego bo 
cz
sl: z nieh przeznaezono n
 sale 
zehrafJ., a nawet na inne cele. 
Dodac trzeba, ze naiwieksze za- 

Iadv - Befama, Apena WSM. 
Zaklady Metalowe - swietlic nie 
msj& weale. 
W z
sadzie dobrze urzl\dzone, 

"yposazone w tele'\vizory, pro- 
]ektory, aparaty radiowe, piani- 
!'Is, ksil\zk1, magnetofo:1Y i cze- 
go du-.za zapragnie - rzadko 
ICedy majl\ osil\gn
cia, kt6rymi 
mozna by si
 chwalie. Cech:'i 
chsrakterystycznl\ dzialajl\cveh 
przy nieh zespolow amatorskich 
jest nietrwallJsc. Poziom pro- 
dUkeji artystycznej pozostawia 
ouzo do zvczenia. Wiadomo. iz SQ, 
Jdopoty z kadrQ instruktorow i 
ic'h k'\'alifikacjami, lecz gl6wnej 
przyezvny slabo
ci ruchu ama- 
torskie
o upatrywae trzeba w 
tym, ze nie ma kto stawia
 kie- 
rownikom swietHc wymagafJ. I 
egzekwowac cd nich c1ziahllnC'sci 
innej niz zakup bilet6w na 
imprezy. zalatwienie jadla i na- 
poj6w na wycieczke. przygoto- 
wanie okolkznosciowveh deko- 
raeji na akacl.emie czy zabawe. 
ewentualnie "prowadzenie" bi- 
let6w miesiecznych. W wielu wy- 
I"adkach 'prowadzenie swletllcy 
jest fral!;mentem innej praey za- 


Podczas uro('zystej sesji !\fRN :I 
okazji 2-1 rocznicy wyzwolenia Cze- 
chowie-Dzledzlc. ktora odbyla sil: 
w kopalni "Si\psia" przckazano 
ZBoWiO-owi utandar lIfundowany 
przf'Z zaklady pracy I spoleezen- 
stwo CZl'ehowic-Dziedzie. Ponadto, 
dla Muzellm w Bielskll-Dialej prze 


kazano trzy sztandary 0 wart&- 
sclaeh hlstorycznyeh. 
Prze
'odnlczl\cy Prezydlum MRN 
mgr Wipslaw Koutny. w Swy1D 
przem6wil'nlu okolicznosciowym 
przpdsta
 II nic('odziennie okupa- 
cyjne I powojpnne koleje 10sQ 
sztandaru Zwil\zku Pow
taiic6w 
Slljsklch, kol.. w Czel'howicach. 
Dzipdzicaeh. Sztandar ten Qbeenle 
znajdllJe sie w kODserwacjl, wiea 
Da rece dyrektora I\luzellm biel- 
skiego zlozono plsmo 0 przekaza- 
niu sztandaru dla dzialu historycz- 
nego Muzeum. 
Sztandary: Rohotnlczf'go Stows- 
rzyszeD:a KuIturalno-OswiatowelrO 
"Sita", Kolo pierwszp w Czechowi- 
1'-8l'h z naplspm "Przel! oSwiate do 
zwvl'lestwa so('j
lI7.mu" oraz "Gdzie 
jPdnl)sc tRm sila - gdzie sila tam 
zWYl'i('shvo" z datil ufllndowania 
27. 4. 1924 r oraz Sztandar ZwiIlZ- 
ku bylych Wieiniow Politycmycb 
Hitlf'rowsklch Wle7.ipn I Oboz6w 
Konl'f'nirac
'inYl'h Kola Czechowio- 
nzled7ic wrl'rzyli dyr. I\luzeum 
mlfr Stanislawowi OCZCI', gornicy 
kopalni ,.Silpsia". Dvrektor dzh:ku- 
jllc za cenne eksponatv podkresUl 
wartose historyczn" sztandarow - 
symboli patriotYl'znD.i postawy mil' 
szkancow Czpchowi('-O"!iedzic w 
walce 0 wolnose I postep. 
W czesci artysiyeznei lIroczysto- 
scl wystljpil czechowil'kl ehor 1m. 
I\lonluszki, a na zakonczpnle wy- 
swlptlono film pt. "Kierunl'k 
Berlin". (ib) 


WO?0"Y ej . Z. do
wiadczen pracy 

w1ethe wymka, ze spelniaj
 one 
pozytywnl\ rol
 i maj
 realne 

fekty 
raey tam, gdzie zasi
g 
1C
 oddzlaly:vania wykraeza poza 
zal:'lad, gdZle pelnilt takze fun- 

eJ
 dl?mu kultury dla szersz
go 
grOdOWlska czy dZielnicy (np. 
kluh ..Remont" czy DK Waleow- 
ni Metali w Czeehowicach). 
Z . dos
iadezen tyeh wynlka 

6wmez,. ze potrzebna iest Jakas 
mstytucJa koordynuj&ea Ich dzia- 
lalnosc. Przykladem moze bYe 
rola. jak
 pelni w stosunku do 
s'\\ ietHe przy zakladach pn:emy- 
slu lekkiego Dom Kultury Wlok- 
ninrzy. Dyrekeja DKW odpowiada 
za podnoszenle kwalifikacjl pra- 
cownik6w 
wiet1icowyeh w prze- 
m}'
le lekkim i ma tll.kze pewien 
wplyw na ich angazowanie. Oce- 
nil. I?racy k
erownik6w na pod- 
stawl
 wymk6w ich praey pro- 
gramowej jest dodatkowym bodz- 
cern. ktory dal realne efekty w 
praktyce. 
Tru
no byloby te struktur
 
org3m7.acyjn
 zastosowae \V in- 
n
'ch branzaeh przemyslu, bo nie 
maja takiej iak przemysl lekki 
spoistosei organizaeyjnej (istnie- 
nie zjednoezenia na terenie mia- 
sta i zw. zawodowego w16knia- 
rzy). M6
lby i powinien takQ ro- 
l
 koordynatora pelnil! mi
dz.i- 
zakladowy dom kultury (jeszcze 
jerJ
n argument za koniecznosciQ 
i potrzeb
 jego bUdowy), ale go 
na razie nie ma. 
Wydaje sie, ze w warunkach 

aszego miasta do takiej funkcji 
Jest powolany Wyrlzial Kultury 
l\TRN. M6g1by on realizowac 
istniej
ce koncepcje reorganlzaeji 
praey swietlic i klub6w. np two- 
rzenie 
wietlie wyspecjalizowa- 
n}'ch grupuiQcyeh ludzi 0 okre- 
slonych zainteresowaniaeh. 
Proj
ktem, kt6ry od dawna cze- 
ka na realizacj
, jest ut'\'.'orzenie 
Miej-.kiego Funduszu Rozwoju 
Kultury. Fundusz ze wszech 
miar potrzebnv wlasnie na cen- 
trallzacj
 dzialalnosci kulturalnej 


na wlasciwe jej ukierunkowanie. 
Powstalby on ze skladek zakla- 
dow pracy. wynoszll,eych pewlen 
procent funduszow przeznaczo- 
nych ns cele kulturalne. Wklady 
przedsiebiorstw bylvby wtedy 
r6wnomierne. a przede w!';zyst- 
kim 0 pra,\idlowo
ci wydatk6w 
nn kalture deeydowalaby insty- 
tucja do tego najbardziej powo- 
lan
. .(m) 


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


.... . .. "..... 
". .:' :: '.J:i!." 


;,... ........" 
 


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Spotkanie 
I Boul11gordtenem 


.;.,:: 


r........',. 


..I 


8, 
F 


':
 . . 


.. , >; 
"'t" 1'[ 


Jako forme steego apotkonfa z 
czvtelnikamt PTZlljql AleksandeT 
Baumgardten swobodnq TozmOWfl, 
popTredzonq aau>
dq na temat TO- 
II i mie;sco outoTa w apoleczefl- 
stwie. Su:oboda I komunikntllwnoU 
wllpowiedzi pisano pozwolilu mu 
lattoo i SZllbko nowiqzat kontakt 
ze sluchoczomi. 
Temotem rozmowli byly bod
ce, 10 
kie we wsp6!czeme; Tzeczllwiatoki 
dziala;q na tw6TCe i TzutUjq no je- 
ao dzielo. Wap6lczesnJl pisaTz jest 
"ronuTzonli w Tzeczllwiatosci", tem- 
po, latwoil' i wielost infoTmacii 
Z T6inJich dziedzin iJicin spTawia, 
ie "temotJl leiq na uliclI". TTUd- 
nosci nie spTawio znalezienie tema- 
tu, lecz ;ego podiflde, bTak Tecept'll 
na dobTe pisanie. PTZ'll czum pTzer 
"dobTe" flie nalezJI Tozumlel' pisn- 
nia popt'awnego, WTecz pTzeciwnie, 
wTogiem liteTotuTJI ;eBt popTaw- 
nost. "Jakoit" tw6Tczotci w duze; 
mieTze zaleill od stopflia kTUtJlcJlZ- 
mu OUtOTO. od 1ego poczueia odpo- 
wil'd2'ialnoici i wiecznpgo nlezado- 
wolenio z wlnlme; tW6Tczotci. Tu 
zwieT%JlI aie pisaTz sluchacrom, ze 
Tzadko ;ego oBobiBte gusta, poglqdJj 
fla wlaane UtWOTJI poJrTfjWa;q si e z 
lIustami cZJlte!nik6w. R6wnie tt'ud- 
no jest mu dq pOQodzit z wizjq te- 
lewizll;nq lub filmowq wlamei10 
uttllOTU. W BtJostT2'eienfnch nut'lTI1 
bulo SpOTO mateTlalu do Tefleka1f 
TIQ temat z;awi5ka, kt6nmu na 
Imi, tW6Tczost. (m) 


"".f 


.....:..:. '. >
. 


.., 


(-.- 


r 


-ff 


.
.. J 


.. 
 


. 


GieszYlisl{i ,,Fafik" ma juz 5 lat 


5 lutl'go br. odbyly sie e\imlna- 
cje zespolow wokalnych I so- 
listow Zl' szkol srednlch do 
VIII Konknrsu Piosenki Radzleo- 
kiej. 
Do ellmina('ji Przystllpllo 11 ze- 
spolow I 3 solistki. Pierwsze mlej- 
sce wsrod zespol6w za.i
J kwartet 
z Liceum Ogolnoksztalc"cego w 
Czechowirach, wsrod solis tOw I\lal- 
gorzata Zuber z Uceum Ogoltio- 
ksztal('a('ego 1m. Kopernika w Blel- 
sku-Bialej, m'yskujl\c tym sam
m 
prawo uczl'stnlctwa W ellminacjach 


W ub. niedz'ell:, 16 bm. Dysku- 
syjny Klub Filmowy "Fafik" w 
Cieszyn:e obchodzil 5-lecie swego 
istnien:a. Z tej okazji zorganizo- 
wano w kin:e "Piast" w C:eszynie 
wiele c:ekawych imprez. Do naj- 
bardziej atrakcyjn.rch zaliczyc 
mozna konkurs fotograf'czny oraz 
kODkurs na film amatorski 8 mm. 
W konkursie nagrodzone zostaly 
m. in. filmy Tadeusza Krzl'mpka 
z AKF "Kontakt" z Czechow:c. 
Dla najmlodszych cieszynscy dzia- 
iacze zorganizowali konkurs na 
najciekawszy rysunek. 
aplyn
lo 
wiele prac, blisko 40 zostaio na- 
grodzonych. W czas:e :mprezy za- 
prezentowano najciekawsze filmy 
amatorskie. pokazano rowniez bar- 


dz(' c'ekawq kronik
 DKF-u. DIll 
zapI'O$Zonych goScl organizarorzy 
postarali si
 0 niespo-dz:ank
. byla 
n::j projekcja sl)"nnego "Powi
k- 
szenia" - M. Antonioniego. 
Dyskusyjny Klub Filmowy "Fa- 
r'k" od pocZlltku swego istn:enia 
jest klubem bardzo aktywnym i 
ambitnym. Liczy blisko 600 czlon- 
k6w, poPula'1")'zuje w'edze filmowq 
w swoich dw6ch filiach, w Sko- r 
czow:e i Rudz:cy, "Faf'k" wspbl- 
n:E z gliwiekim .,Iksik:em" zorga- 
nizowal, jak zreszt q co roku, og61- 
n<'polskie sem:nar:um f:lmowe w 
W:sle. Odbylo sie ono w ub:eglym 
tygodniu, a tematem jego byl film 
polski na przestrzeni 25 lat. (he) 


KODk ;.[l rs 
piosenki 
radzieckiej J 


'-- 
---


--


 


wojewodzkteh. Nastepne miejsca 
.. zaiely' zespofy z Technikum Eko- 
nomicznl'go Nr I, z Technikum 
I\Ip('ha.niczno-F.lektrycznego I Pan- 
st""OWPR"O Domu nzil'cka nr 2. Ja- 
ko solistka II miejsce zaJela .Bar- 
bara Kleczek z LO 1m. Asnyka a 
III - KazimieTa Florek z Llc. Pe- 
dagogieznego w Bielsku-Bialej. 
Zaklady pracy Bielska-Bialej u- 
fundowaly cenne nagrody ksll\zko- 
we I rzeczowe. ktore wreczono 
uczestnikcm elimina
Ji. POdzic:ko- 
wanie nalezy sie dyrekcjom zakla- 
dow .,Lenko" W Aleksandrowicach, 
I Rielskiej Fabryki Szczotek I Pc:- 
dzli. (rn) 


mah.eznych dni Powstanla ,\Var8Z8W- 
skIego. m1c:dzy 15 a 22 wriesnla 1944 
roku, gdy oddzlaly 1 Armli Wojska 
Polskielto Iljr'!owsly na lewym brze- 

 Whl::;o, tdljc z r mocl! walt
ZIjCej 
V1arszawle. Powles, oparta na rze- 
ezywlstych fRktBch I re1acj8ch 
ue.zestnlk6w bOju. daje szerokll I 
wieloplanowlj panoramt: wydarzeil, 
l\'ON. c
nB zI zs. 
l!lfIENNIK - K. Bunsch. Wydaw- 
nietwo Llterackll! przystllpllo do 
wznowi'mla cyklu powiescl hlstorycz- 
nvch Karola Bunscha. Cykl ten obej- 
muj
 tomy, kt6re ukazujlj sle w 
jedn')litej S'Zaele graflcznej I zawle- 
raj,! wszystkie utwory tego Butora. 
kt6ry
h akeja rozgr3'wa slf: w okre- 
sie Pol!;k l Piast-.wsklej. Wyd. Ltte- 
rackie, cena zl SO. 
KRZYZ SKANDYNAWSKI 
 
Wilczllr. C'elem przedstawlonej "Czy- 
tElniko..vi" pracy jest ukazanle w 
opa
du 0 konkretne przyklady, 
a- 
kie o!any tywlll wzglt:dem narod6w 
skandynawskich wladcy Nlemll'c hl- 
tlei"0'N5klch I jakll role wyznaezJlU 
Skandynawom na C'ZIIS trwanla woj- 
ny I po jej zakol'1czenlu. Wyd. Poz- 
nanskie, cena zl 10. 
IDJ\ P4.RTYZANCI - M. .Janie. 
Wspomnlenla te all proste I szczere 
IRk tolnlerskl los. Sl! tet prawdzl- 
we. Historyk znajdzle w nieh duzo 
Interesujllcego I sprawdzonello ma- 
tertalu, uczestnlk ruchu oporu wiele 
obraz6w z wlasnego tycl8, mlodz:ez 
dut.c wledzy 0 nledBwnej przesr.losci 
swego narodu I wzory moraIne I':od- 
ne naslar'!owanla w pracv I codzlen- 
nym postf:powanlu. MON, eena zI 
19. 
ETRUSKOWIE 1\1. Pallottino. 
Autor, omawia mleJsce I rolf: kultu- 


ry etrusklej W og6lnym obrazie kul- 
tur !talli przedrzym!Jldej oraz Wklad 
Etrusk6w W ksztaltowanlu sle kul- 
tury rzymskleJ. P-cidaJe twif1Z
' za- 
rys uryskanyeh dotychozall wlad()- 
moscl 0 jf:l!yku etrusklm, zalllCUlj:;je 
slownlcrek wraz 'Z ustalonym 1ub 
przYPus'lczalnym znaczenlem wyra- 
z6w. PWN, cena zl 40. 
PALMY - M. Witkowska. Ksllltka' 
IIIwlera wiele Informacj! 0 budowle 
zewnl:ti"znej I rozwoju palm, 0 lch 
znacz'?Jnlu gospodarczym na tecenach. 

dzle rosna w gruncle, a zwlaS'lcza 
o leh pochodzenJu I tyciu w natu- 
r
"yeh ikodoWlskach. PWRIL, eena 
2.-25. 
I\fAI.Y SI.OWNlK PISARZY SmA- 
TA. - Slow'nlk zawlera ok. 1500 ha- 
se! 0 najbardzlej znanych plsarl!ach 
literatur obcyeh. Z wyjlltklem tych, 
ktorzy EI1ajdu111 me doplero na eta- 
pie anonimowej tw6rczosci 1udowej 
I fo1kloru, bez wyratnle uksztaltowa- 
nych sylwetek tw6rc6w I prlld6w 11- 
terecki('h. Hesla majlj uklad alfabe- 
tyc-my I 2'awlera!1j najwatnlejs:ze da- 
ne 0 plsarzach, lch tyciu, przynal£,z- 
noScl narodowej. jezYKU w jaklm 
tworzyli, a takte garsl: najwatni£'j- 
szych tytul6w dzle! W jezyku ory- 

lna1nym oraz tiumeczenlu polsklm. 
WP, cena zI 45. 
SI.OWNIK WYRAZOW OBCYCR 
ZWROTOW OBCO.JfjZYCZNYCH 
\'11 KopaIltllki. Siownlk ZAwlera ok, 
12.000 hasel ,13 tablle, eylety lite- 
rackle I hlstoryczne. elemcnty ter- 
minologil naukowej, ob!S''-erne wska- 
z6wkl et)'mologlczne. Informaeje 0 
pochodzenlu pOjel:, wyreten I cyta- 
t6w wraz ze RZczeK610wym adresem 
blbliografleznym. WP, cena zI 60. 
 

 
 /11"\ 
41' IAl-.' 


Ponod.192- 'fysiqce wypozyczen, 
. 


Masowy rozwoj czytelnictwa 
wsrod bidskich wlokniarzy, to je- 
dna z podstawowych dzierlzin dzia- 
lalnosci oswiatowej Biblioleki Cen 
tralnej l\Iiedzyzskladowego Domu 
Kultury WI6knlarzy w Bielsku- 
Bialej. Dzieki w3.trwalPj pracy po- 
pularyzatorskiej, wyrazajljcej sic: 
przede wszystkim w Iicznych Im- 


prezach czytplniczych, tematycz- 
ny('h wystawkach ksiljzek, audy- 
cjaeh nadawanych przez zakladowe 
radiowezly, informujljcyeh n no- 
,,"osciaeh wydawnl('7.ych na p61kach 
bibl;otecznych, spotkanlom a\ltor- 
skim Up.. Iiczba czytelnikow wzro- 
sls to w ub. roku do 11 tysiecy 469. 
Wsz
'stkie placowki bibliotpki. 
a szezegolnle Biblioteka Nowosci, 
uzupelniajll na bieZl\('o swoje ksh:- 
gozbiory najnowszymi wydawnic- 
twami. Jedynie w 1968 r. .zakupio- 
no 3 tysil\ce 854 nowe tytuly za 
kwote 81 tysieey 907 zlotych. W 
omawianym okresie lIczha odwle- 
dzin w bibliotf'kach MnKW pod- 
niosla sie do 123 tysiecy 277, a cy- 
fra wypozyczeii podskoczyla do 192 
tysieey 663. 
Nadal najwiekszll poczytnoscill 
cieszy sir: beletrystyka. Wypozycze- 
nia tego dziaJu oslljgnely liczbe 118 
tyslecy 501 ksiljzek. Zanotowano 
znaezny wzrost zainteresowania Ii- 
teraturlj spoleczno - poJitycznl\. z 
ktorej, na przestr7enl ub. roku. 
wypozyczono tu 30 tysiecy 226 to- 
mow. W ten sposob czytelnictwo 
literatury spolpemo-polityc'lnej za- 
jelo drugie miejsce po beletrystyce. 
(Ho) 


11111111111111111111111111111111"111111111111111111111111111111111111 


KULTURA W CIENIU SWASTYKI 
- B. Drewniak. Kslllzka jest zbio- 
rem studlow hlstorycLnyeh, poswle- 
conyeh wybranym zagadnipnlom z 
dDe1ziny zycia kulturalne
o w Trze- 
('Iej Rzeszy. Wladcy Trzp.ciej Rzeszy 
POdDOTz,!r'!kowali caloksztalt oficjal- 
nego tycia kulturalnej!o Niemiec za- 
borezym, szowinistycznym, a wresz- 
ele i zbrodnlc:zym celom hltleryz- 
mu. Wyd. Poznanskle, eens zl 35. 
PODSTAWY RADIO'l'ECHNIKI-N. 
M. Izjllnow. W ksilltee ninlejszej 
oplsano podstawowe zjawlska fi:zycz- 
lie I prawa wystf:pujllce w radlo- 
teehnlce oraz usady dzialanla r6t- 
nych uf"Zljdzen radloti!chnlcmyeh. 
Jest to podrecznlk przewldzlany do 
Famoksztalcenia dia radiotechnik6w. 
operat
r6w radlowych, radloamato- 
row oraz szeroklego krf:Ku os6b zaj- 
mujljcyeh sit: eksploatacjlj urzlldzefi 
rac:!lo
i!chnlcznvch. MON, cena 21 55. 
DESANT -' A. Kaska. Akcja "De- 
santu" toczy sic: w c1l1gu ()smlu dra- 

 4 


Poniedzialek 
w Pawilonie 


Kobiety 
WOICIQCegO Wietnomu 


Kllka mle!lkach "Zle10na gwlazda lasu" I 
"Krysztalowa kula". W patd7.ierni- 
ku ubleglego roku wyszedl drukiem 
nowy tomik wierszy tego poety - 
"Jawor". W druku sa dalsze 
"Slone!::Zny ehlopiee", ,,46 wldok6w 
g6ry Fudti" I zbi6r opowiadaft "Ok- 
n8 w deszczu". Fr"gmenty tyeh naj- 
nowszych utwor6w bE:dlj temalem 
wleczora autorsklego M. Stanclika. 
kt6ry odbf:d:zle sll': w najblitszy po- 
niedzialek w Pawilonle. (m) 


W zwil\zku II Milldzynarodowym 
Dniem Kobiet nakladem Centra1nej 
Agencji Fotograficznej ukaze alII 
spf!cjalny resta", fotograflezny pt. 
"Kobi
ty walczl\cego Wietnamu tt . Ze 
staw ukazuje bobaterskC\ walkll, pra. 
ell i tycie codzlenne k-obiet wiet- 
namskich. W,'"' wydawnictwo na- 
by
 motna w ksillo:"rni im. B. Bro- 
niewskiego w Bie1sku . Bialej, ul. 
Dzierzynskiego 5. St.anowi ono cen. 
ny m.aterial Jlrzf'znaczony do propa. 
gandy wizualnej w klltdym zaklA- 
dzle pracy, instytueji czy W Izkole. 
(MI) 


1nlllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111 


Z Konferencji Sprawozdawczo-V/yborczej ZHP 


W ubiegly ponlectzialek adbyla si
 III kon- 
ferencja sprawozdawezo . wyboroza Bufea 
Beskidzkielto, w cusie ktorej podsumowa- 
no dwuletnl dOl"Obl'k Bufca, anallzowana 
problemy i trurtnoSol codziennej pracy In- 
struktorow I dzialamy Zwh.zku Hareerstwa Pol- 
skiego orall zatwierdzono DrOR'ram pracy na naj- 
blitsz.. kartencJe. W wynlku wyborow nows KfI- 
mends Burca pracowac bt:dzle w nastt:puj
ym 
IIkladzle: hm. Tadeusz Goral (komendant (lurca). 
hm. Zoria Kubala (rast. do t:praw orsranbacyJ- 
nych), hm. E1Zbleta MacleJowska (zast. dfs 1I1"01tra- 
mowych), hm. Bottuslawa Buchta, hm. ITl'na Ur- 
banozyk, phm. Irena Kosmala I lIhm. Ignacy Pifl- 
trowski. 


1IIIIIIIIIIIIIIIillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllil 


PI-zed nowq kadenciq 


naszego miasta i powiatu w budownictwie so" 
cjalistyeznym". l'vIankamentem organizacyjnym 
wielu tych akcji byl brak imprez zamykajq. 
cyeh, podsumowujqeych zadania przyznawaniern 
sprawnosci i stopni harcerskich. 
Jednym z powaznych problem6w bielskiej or- 
ganizaeji harcerskiej jest jej rozw6j i zwiqzana 
z nim koniecz:nosl: dalszego powi
kszania kadry 
instruktorskiej. Planowanv w programie pra- 
cy poprzedniej kadeneji procent zorganizowa- 
nia dzieci i mlodziezy szkolFlej w szeregaeh 
ZHP zostal w zasadzie osiqgni
ty. bo wynos: 
36,4. Znamienne jest jednak, ze bar-dzo r6:Zni 
si
 on w poszczeg6lnych druzynach czy szcze- 
pach. Np. Szczep przy Szkole Podstawowej 
nr 9 zrzesza 53.6 procent uezni6w w druzynach 
zuehowych i 82,2 procent w druzynach harcer- 
skich, zajmujQc zdecydowanie pierwsze miej- 
see w Hufcu. ]ecz jest w Bielsku r6wniez szko- 
la. gdz1e zuch6w nie ma we ale. a procent har- 
cerzy wynos\... 8,7. Co prawda lepiej, ze orga. 
Ifizacja jest mala, niz gdyby byla Imponujqca 
- na papierze. Wcale to jednak nil' znaczy. ze 
jest dobrze. Faktem jest. ze harcerstwo odczu- 
wa brak wystarczaj
co licznej kadry instruk- 
tor6w. DoSwiadezenie uczy, ze naprawd
 do- 
brze czuje si
 w harcerstwie mlodziez tam, 
gdzie wsr6d nauezyciell s& entuzjaSci i fachow- 
ey, kt6rzy nil' tylko potrafi q prac
 organizo- 
wac i atrakeyjnie prowadzil:, ale umiej& tez 
skupie wok61 siebie i wyszkolic aktyw mIo- 
dzieZowy. Wydaje si
, ze sprawa szkolenla 
opiekun6w hareerstwa w szkolaeh ma znacze- 


nie zasadnicze, eZf:sciej bowiem braki pracy or- 
ganizacji harcerskiej 51\ skutkiem bezradnoAci 
nauczycieli, ich braku doswiadezenia w pracy 
z druzynq (przynajmniej w szkolach srednich) 
niz beztroski i malego zaangarowania niektO- 
rych rad pedagoglcznych. 
Hufiec Beskidzki jest jednym z nieliez:nyeh 
w calym ZHP ..dziesi
ciotysi
cznik6w", liczy 
11.127 ezlonk6w, nic wi
c dziwnego, ze jednym 
z najpowazniejszych jego klopot6w jest zapew- 
nienie odpowiednio licznej i wyszkolonej ka- 
dry. W ostatnich miesiqcach Komenda Hufea 
nawiqzala wsp6lprac
 z Inspektoratem Ruchu 
Drogowego MO, takze wsr6d oficer6w z:nalazlo 
si
 az osmiu instruktor6w dla druzyn "Czerwo- 
nych Beret6w", teatr "Banialuka" wsp61praeuJe 
z Hufcem prowadzqc w paru druzynach kukiel... 
karstwo i kierujQ,c teatrzykami lalek. 
W uchwale programowej znajduje sit: szereg 
postulat6w zmierzajl\cych do poprawy warun. 
k6w pracy ZHP w szkolach. Jednym z cenniej- 
szych wydaje si
 spotkanie d)'rektarow I se- 
kretarzy POP wszystkieh szk61 srednich dla 
om6wienia porozumienia mi
zyorganizacyjnego 
oraz zaciesnienie wsp61pracy z zakladami opie- 
kuilcz:rmi. Powamy nacisk zostamie polozony 
na rozw6j najbardziej bodaj atrakeyjnej formy 
dzialania - akeji obozowej letniej i - slabo 
rozwinif:tej - zimowej. Silne kadrowo i dobrze 
pracujllee szczepy b
dq organizowaly wlasne 
obozy z wlasnym sprz
tem. Pole do dzialalnosel 
dla Rad Przyjaci6! Harcerza otwiera S'i
 tu 
ogromne. (m) . , 


Harcerstwo je!t organizaejq maSOWq. totez kry- 
terium oceny jeJ dzialalnotei jest w duzej mle- 
rze przebieg wielkleh, og61nozwi q zkowyeh, cho- 
rltgwi i wlasnych, przez Hufiee organizowanych 
kampamii, w kt6rych biorq udzial wszystkie 
druzyny. Sposr6d takich akcji jednQ z najwi
k- 
Bzyeh w ostatniej kadencji byla kampania 
"Aurora". w wyniku kt6rej okolicz:nokiowq 
spraw;'1oSl: zdobylo 8.124 dziewczQt I chlopeow 
oraz dzieci, a Hufiec Beskidzkl zaj¥ dzi
kj 
niej jedno z e
owych miejsc w Chorqgwi Ka- 
towiekiej. R6wniez z rozmaehem realizowane 
byly zadania dw6eh alert6w Naezelnika ZI-IP 
- .,HarcerskB pr6ba sprawnosci" (Alert IIn 
i ..Bohaterskim dzieciom polskim" (Alert IV). 
Duzym osi
gni
c1em Hufca byly Harcerskie 
Czyny Zjazdowe. Ieh og61na wartoM wyniosla 
367.875 zlotych. W roku ubieglym Huflec Bes- 
kidzki byl wsp6lorganizatorem bodaj najwi
k- 
lIuj imprezy mlodzietowej na terenie mlasta 
I powiatu - III Og61nopolskieh Igrzysk Zimo- 
wyeh Mlodziezy Szkolnej. 
Dutfi wartose wyehowawczlI mi81y te akeje, 
kt6re willzaly ml!'ldziei harcerskf4 ze sprawami 
'WOjew6dztwa, regionu. miasta czy wreszcie 
wll5neJ szkoly - np. kampania "Gospodarze" 
'Dni Czerwonego Zag!tbla", heskidzkie rajd! 
i'urystyczne, konkurs r:vsunkawy ..Oshlgni
eia 


....:....,;::.-:: 


....___ .>I 
. ,. 


r 
At. 


.. 


. . 


;' \ 


P 
i 


1 -. 


\' 


...-(0 
. . 


's.. 
. ..",,' 


.... 


Prezydlum KonferencJi 


nlnllnnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
		

/00052_0001.djvu

			w 
 .n
M
_

 -. wnn


n & -
 

m

n
- 8. 
 9 
0 wmo--o
' 
 9 -
 w

_
 
IIJ
,., ..;J:r!')d't

nI
 D.JN
N
))

""" s::::..... ?'.....r'Do

nC. ......0. :-3r:1O'

c.,:o.iI

 

 :"Ig)C)
't) 

 0 
 0 -; '" 0 OU :... :I: - _ 0'" <> a' - g (I) m 0 (I) -. ; g < II> (I) :II: - '" < 3 v -. 
. II> 33(> :e ... 
 '" n"" > 
...

 2"o"'2"tn30l'tlc:

.Pr:
"'1 bJQ."".c:.;;o
-.. 'JQ_"" :='-":::I
ctl°_

 ....D,:)-Ult-tncn°":J 
S"'f'}.I'!r+JQ--
/'i) 


 ;.tZ::SN" C.1 o:;r:;"O 
 - ;;'00='0 n"'O JJ:-.J.., =7;;; .,;> S
c;-.. 0 
. 5
<

: 

 

 
9

3 
 

_oc.. -6

-
-Qa
 ....-
2

: 
-. 
n::SC1'0N 3 
. 
C3.- 0. 
-cstn f'II

_
;...ctlo. X'
NM_C..n-.C.C:_o°e,,
- 
 ij;'
C: O N(/). ::;t'" 
. -:.c::-:J "'1 
 __CI:I 0 "'1:'i)""".a:..OUl N00o.CC'V.c.c-Q)OrJlCD 
::J.""._-
 ......::s.c..?ctI NO 

 
g-
5.
 8. '00 °s.Zo=c.::"i-

.s:s;;_-. c.3::s_0:-

- 
1QP'.n
:-";:; 

rJ)
 g:u 

  

 a

 
f'II:Jc.

 
 

 

c
 a

N ?o 

N3:J 


O. 

O
O 

3CN&

._
= :

 
 On


;
 ;-O-N

- 
o a
 =C.
I

 ctI

oc. 
iC.
3 c.=

 
n _ o w
o
  gg_
 . Q 
_
 c

_
 o

 
 

c

-,
 nn 
 
I < 
. _ ?
__ 
 
 
.
c
 _ 
g 
o 
aN 


-,


- 0 - 
 

2 


Q


U
;
 
_ N


 
 
 
o-3
 
:;;1

_3 
 'tjO
 cn"rjos"C
: 'Cc;. :- 0;;. 6<
Q) 
.
 -CTQ
 g
,.neo)Q
 O-
O D.

r;-o 

 . =:;
3. 
g.N
 :5:
 . ci3
Od"o. C-:I[/]
3NnC.

 c
 . 3
E"g -
c. enl" 
 3;:JN 
::e-;:::n. ON3

::." Q)
 0. X"o.=-_o 
?r,)S0:J::J"C
oc..:':. _ ro::!.-:)_- o.;
 .... (t)c:l CO 
--- 
-n 
o.

oo- -
 
 0. 
 -

bn 
-o.-


(t) 

- 
 

- 
&
3a


_
;7
 &g

77

 


g

7
2 E

7 g
;

 


r o;....,"'
 

 :- <;; Con.
 
o ",.0 

.
 i: 0. 
p.
t:1
:-... 
Si.-s

 
 
ill 

 N"Ij 
s

6'
!!.c 
'<"e
.j;"E::!.
 
_n7:
_
o 
-- <1> 

 '" - 
::J -JQ - m 0 
o o...:3::s"Oc. 
n tn ..,roo- 
:3S'?'- !l- 

-<>;::;?-3 
g.
_N 
 

7  :I:
 


g
 
"'''' 
f1 


 [  

 
IN"" 
<:> 0 
"'0. 
.. 'tJ N 
O' 
02"_ 
.. '" 
!leg 
0& 
.... -  
-< 
N. 
..c: 

 
< 
::b' 
-0 
...... 
.-n. 
::-; 


'&
 

 
 
.

 

. &E- CIJ 
 
 
.
 

'r,;';;' 
 ;J:: 
 
 
 ;>;' 
ler P..... 0 
;;;. 
 

E",<>'g' 


. 
;-
 
- O"(t)S" 
::;' .g 
'tJ"'

 
N 
t)
 -i'tS-. 
 '" 
= ",... 't:5 
l.... 
 rJJ 
 
 ;?'R <.0. 


S" 
R.n;"
.ct: 
I ;::. 1 ...00 1 I I 


"ij 
".-N N 
... 
 ",.>= ' 
,:n
:
 ;>;'
: 
 
t.;a C'tI C"0;:! 

 
I'> I'>
",_ 

 S 

.

 


«::? :0:';;;' 
o 0<1:: ...

 

 P..:o:;>;, 0 
«: <.0.0' 0 'tJ 
";:I.. 
'" 
 ."0 

[g
.;[:eg  
:-: 0 
2 
 N.O"
E" 
!:.
.
;>;' 
c-o.(t) 0 I I I 


g
-g 
 g.
 
<:
.
 

 
c;'
 g 
ON 
N.


.


C'tI
 
t: ;: ro. R. 
 rn ;:!
. _ -i.;:l: t tn c::: E;" ....... 

 0;;:$ E'S s::! S.'-' 
 C';) 
. 
 
 no 0" 
;:-
.
I'>",.
 -- 


 
e
;:s


 

. C'tI 0 
. o,,
. N 
 C'tI 
. 

.s 

 C'tI 


 0 


.N.c2"O 
- ",;>;' 

l\I.N . P..!t......
c:; ""i

 
;:3: _.
 N 
 0 ::-:::: CIJ 0 0;;:. 
 
(i;.s::!
 
. 
.::i 
. St=;"""i" C'tI 
i"::!.0'
'tJ "
;>;" 0"'..... 
;:!.. 
s::IN
'"" ""i 
 
C'tI
 

.. I ""i
0
""i0 
oC""l-
 c:; 
O
O' i::0"'0'0
"" ;>;';:S 
'" '" ;>;"N.N.", '" ;>;'<1><1:: 
 _.
 erl'>
' 


 

.
.
.i.
 


 
 F
 7r2 


""i 
 N.
. co 
 CI) 
 
--- 
C;:3r.c:('t)f.t:::
No
C';) 
 

 
-""
 

 e:::>.
' 
C'tIC')" t) 
N.O rt- 
..... '" "';>;' 
'" e 
P..., 
;:I.. -- e 0' I'> 
: 0 1;; .... ;::: 0 
 ::;.
 '" 
 "" 
 
::!.... ;;;'ci::> ;.0;:: 
 go 0'0<1:: 
 
 :::::,., e ., 
 
 
 
 ;>;'..... 
C'tIO";::"Q(t\o" t-.lCI)
-i
 

 O "'"'. 
'" 
 "" ....;:S;:I.. 
.Q 
;>;' 
 I'> 

 

.
CIJ P..N 
N S 
 
 
 

 
.
 '7 
.
 cr 
 s; ,. 
 7 ", 

.. 
.;.i.' 1i)
!:!.
 0 1i)!:!_
.
 P.. 0 8 
 
3 i;;'
 ...;>;' ... 
C c:::;:I..!" p..1'>
'" .

""'. 
=';;;' .. 
. .....
.;;;:P..
 
'Q.-
 

,::f 
Q"''''0;:S ;>;'I'>I'>O
-;:S"o<\) 
_O
 
=tj. 
 0' I'> .g ?: 
 
 ",. 
 ;;;.. 'tJ ;>;' -.::: Q 
 
 
... s '" ;:S.!" er'!:;;:s ..."" :0 0 '" ... 
 
 
 
 
<1><1:: <1>«: 0<\) "'- "'
 ;:S '" 
"'-;:I.."'..P.._I'> 
 P.. <1::0;>;'- - 


I'>;:-c...",gi:: 
o"'

 

i

G 

.
 O


N ""i
.
('t)-i
-
_
 
;:S. . 
 '" c 
 - ",... '" '" o. 0 g C')." .. 

 -N. c:;'""
 
 N
C')N.
 rt- 


 
""Ol'>';;;'o :0 G
::::'" : "'
... 
- '" :;;:
. E:
 <..>. 0 
 B'...::> 
 
;J::
 0 
 

Z
'
:F 

 g.c; 
, ;J:: 

. 
;:s
",- "'.....
 0 
:c: 
 0i5'''''
' 
«:-. 

 
""
;>;'. 
oC\) erN.
 ;>;''tJ;:S I'> 
C 
.o
.a:: o('t).
 
0" t) ::.
 N 
 
. 0 
 £ 
'" ",.'" '" 
 oC\) ... ;>;' S'l'l 
g ';1 
 o
 
'g.o.
 
!' ., ;:S 
 '" ::!.... 
 
 
;:sQ;;;'1i)::>o.g 

 
cgflll

.
.No
Ea. 

 ;>;'''' ;:S '" ....'" 0 ... 
<1>...- 
N
:C:0"'
'" 
[

.

:i
 r;.;i.
 

 
-=1
11
II-RlOI
  


... 
t. 
" 


- 


' 2 
.:):1 
'., 


N
1S""1


 
!" N 0'0 
 N 
gQ'-

-

 
. :I", tJ '< 
=.<;:::. 3 c 
tb;l';""" - 3..... 
o


g,=.
 
c.
-

 
 
 0 

3;- 
 
00 
3:'£
 
8.nz'" =-
:E 


 
 
 
 
:I 0 N N I n 

:J
nn ;- 
o:J :> : 
o 

 

 
c.ggo.;5

 
010 I I I I 


-:J C1]1nI.- 
:(J) 
'3 
C)::: 
0;; .;- 1: 
 
 


:'..


 
3

r; g 
; '" 
 (I) 
c: 
 ;0;' 
... '" '<:;: 

:..o.=


 
: 3 tb (I) - 


 g.
8 


-
;;
 
(I)" _ 
n:!.d 
o 
;;;(1)0."0 
- 
.., UQ 
:-St;;"
g.Ng, 
tn2._o N 

_ I I. 


m . 
;! 
- 
- 
o. 
z: 
'N 
s: 

 


"""'!"'
 
--t . 
 
.-- -., 
 

 . 

 -' 

 ..... 
" . -. I . ...... 
<::::::> ., ........... 
., 
 

. 
.

.
, 
. I .,1 J . 


Q 
 


.
 2. 
 ;;::!. 

 0 ClJc..

>F:..C'tI 

Q.
!;."
<">" 

;;t: 
 
 g
2
"'w 
'" 
g.
 ""
?- :::>.
 
;:r 
.
 C"""oO. 
 
. 

. ;::) 
 
 Q. fill 
 

 :::.,.,;:I..'tJ;?;>;,;:s'" 
-.S. NNON N. 
"':0 
;:S_ I'> 
."'
 
;!E
 C'tI 
S"

 2 
 

.

 
 c
 


Q 
. 
C'tI. 
 ::3 
:. 
 

«: co
' 0' s.
. 
 ;J:: 9 
I'>;:S>= 0<1::0('0 
;;;.o S. 
I 
 1 I I (") 0;-0:0...... I I ;>;''''''';>;';:S
;:S_.....''''''''''''P.......'''-
..-;>;';>;''''
'''''''''
'''
'''N 
",-I'>
-Q"-QI'>
"

_C.....o"'
"'c
"",,;>;,-
 
...
 0' 
 
 ;:S ;;;: 
 
 - 
 C 
 - P.. 

. c. _
., B'
 ., 0 - _ 
 -.::: 


"'
"'
;:s 
0


ciQO'


"'2

b£
a!a 

c


S..

C'tI

N

[

 s-s. =a. 
. -.... '" 
. '" 
 C. <.0. 
 ;';>;' _ 
 ;:S Q,. '" N N 
...
1i)

",

er... 
o

__
Q

'" l'l= 
ere. 
.No
 
;:!
. c;. 


 
 
.: 
 C'tI 


 o,,;;.S 

 
"'
""o
 :-":o;:S
 ....
 0;:s 

';';G.ii1 ;>;'1'><..>.... p... Q"'_ ;0 
I'> '_ ;:S..... ::> E. I'>  I'> '" <> 
 . 
 :::;..... 
 0 
 -;:SI'>;:S

 C
;:s""
::>_",
",
,,,
 
L. 
_Q 
. C'tI

_. ClJN
 C'tI C'tI _ 


<.o.Q.:"- 
;>;" ...
 "" er -
I'> ::;'" ,,:,.I'>
. ...
;:s 
R.-
 _ 
""i
 
.

o-
 

 
=N. 
....."'<1> _"'.....I'>"'
;>;':oN ;:S="';:s


 
-P..OG_I'>""OoC\)
"I'>_N_CI'>I'>O"'_
",
 

.('\)N"I 5:I:
OI I _I.. Ie R) I O.(\)
 I 

 I (") l;;r
 I C"'t-
 


't! 
o 
P.. 


.... 

 


iI  


.) .v  

 


,-- 
t 


eo. 
a 

. s 

! 
er 
Q;>;' 
o;:SO_o",N' <..>.1'> 

::>g
.....
 


 
c:;.;:s ... «: =
. er «: 
O;;;;.i.",.I'> 
 
 
=;:I..I'>

 I'> 0 
I'>:::;:s"';:OO'" S' 
 
'
f ;>;'
_ 
 
 15 
 
. 

_ 
.
 .!" __ 
 R. 
"I) C I'> '- ;:S '" 
f
7 
.
_
 
 [ g

1 I
r-o;""


t 
n 
 -. In 
 g. 
 
 ;
 
 g n C. r
 c IS 
O"gll
g,C.
p
; "
g
.t1: 

 

s x 0 C.
_<_

_ 
::.:
o
. :E
N :Ecr;-r;.
=.r.IS: c. 

 


 2
 g= ; 
..


coo
 ::!:.-'<....... 
g
 

::J:J;::tnon :3 ON 
o 
1


o;
3

 
..I.ib8g-...

x
 
. .t;"c:::...."C 
o 
. 0-a.....£o 

c"--:::g.. =
 c.
;;
.!l 
 
. N
IN

o
i
 
;;r:;:gg'
'


 C'Jc

m r;; 
g-. 


=

2E
E" 
 g
 
.ON.... IOIIIIII
II> 


- 
 
e:r>:"CI 
;;.;0.;;' 
z... z. 
,.;;
'" 
;;. ... 
r-or-o::;: 
c::>o 
:ll:r-o=;; 


o< 


IIQ I 
,., :;: :E ::; ;:;.. a i:1 
 :D 
 tf) 
8. . "oll>o",g,
II'
o",31::: 
OQ C:JO;;N=",no:n; 
!"8.1
0ll>'
: 

. 
q- 

!'- 
:1.,...
 ;:;,;
5

"
 
g-

!:iE. 
gnQ)
 !£ _ 
. 

:.>_
2"
' ..,c
 I 
 

. 


r;

>_U1c;O 
 
--uA
 

1_5.E.-
 c..
 
_
3° ,:

s. I;;
 
!'-1?
g-I
;1 
j;) 
.< 
 0::3: 0 -
 
a
.:NiJQ 
;,Q,
 
 . _
 fR 
. 3°
°t:c 'Nrec.wS' 
1
;:1

cr
crll:;':;


 


... 
r>:-: 
» 

 z. 
:=.
 ;J::';:>'::e:
 
:::. c. 0;>;" 0;:: 
N - CIJ __ 
060 <.0...... 
 
;:S .. ""
 

 
 
 N 

 
; tI)?r
SE: 

. -g N.
_ 

t:J"':
", 
N.Q l\I: 
 

 1 
.('Q I  


&3


gtn 
_Co N -o.
 N
 


::: E'-
 

;3""Ja:-':J;"cn:.o.- 
.;::::
 
 _ 0 
. 0 
 
. ;'j
= 8. c
 


. 
 E
- 

3: 0";;; 3 0 <=- 
(01 :
c.o
 :t)'m 

 
Ng_e 

 
£
gco. 
 


";3C
. 5'

 

Q;:!;;

g

r;- 
(j""1m

 
Oon 
";",.::J I 0 :_ I I 1_ 2E'Z3

 
C-1..nC;:;J

 :: 
"5"Bu c 
 E";> 
:r: I O. r; (;::= 
'" 
 0 
 
30 K 
- -: 
o ..0 
 
o '" 
 Z 
&
o
gJj"k;; 
J:I;):J....;::Jtt
 
_ v. ,,<:3:1 

S
.c; 
::;
 
_3-:'':'" 

o 

8. - 
"5"c
 
. _ 
o'<
- 
"'- '" 
:;--Sp.C"
 
o
 .....
_ 
C":3N'::'
Co( 
Co( I C.II_I 1_ 
g,=
- 
Co( 
IJ:I. -< gJ N t: 
.. 
 0" :3 CJI
 
0::>- 0., I u: 
Co 
-: Po.... 
 
 
---
,".o ;:;0 ....£. - 
"'3;;:;
l-
 

 c:--r-.
() 
. 
 ;j-N 

 r,) 
 
 

 
-.. 0 "7:' 
Po .._0' w_ 
o '<_ 

_t-:r:"C N 
-===--CN 

 
 _E: tn I 
o c- 
::. :JI;"t
 
I I I I _ C4 


"'; 
;J;",":,w 
.:-c
 
... 
8.
 
:>c 
-
R 

 "" 
;0;'0 
..,... 
:-"
I 

 

 

'8 
... 
0> 
-
 
'8'" 
_;0;'  
..... 

' 
O' 

. 
c:' 
t'\ 
.- 
'
 
.- .
 
.t

 5.


S 

 
-wg, :
.:P..
 :-.
 
7
g-

 o. 
 

 
3 "," O"'__N 
g;
=
oc.
;:
:: 


 Z3:'!.5' 3 30 '" 

.- 1:'Jj 

";J 0 
3 :'0 
 S _ 3 : 
.::. 0 t:I-.
o.::-:C1- 
g-5
g.;: :---

ti
 


 g -rl :=:
rr
.C":r.: 
;;r;""-:
Q)OO 
-:JCDO 
;-.
. r-7" g-:!-n 
N 
 
og-
3s:

;;g

 
C.IO. 
.N N'3 O"Q
'


::: 
o


ro

a=


N"

 
 
 3 '}a


 
p:>82':J::J0 <:-!1' '" 

ro

 


.
-


. 

N_
 
:J

Np:>

",::E

 
.... ....r+T.
ro 0 
 
 
:J 0."'..... p:> 
::E

P:>o3n
_
r+:J "':J

 

 ;n' 
. _.;-- 

. 3 
 !:i && ::E 
 2' .- 0' 
'< c-
 D"3.

. tD" ;;.
 0 0 n ;:P 
 
 
"'0p:>

",,
?""
::E 3 m
 -'" 
m
N
3
'" w p:> 

 "'£ 

-
'" 


C
-
 3 
-
:J 
o
 0 p:>
O 


 <: no 
...., 3 0'" 0 n T.ri- _.N p:> T.") 

 O"@
"'


 
",g-0-["':J3
p:>-T. 
.
_a
o
m;.
n3N
 
g 
 0'&&:0; 
 ':=.. 
.g-;:3 
 - '" g 
 
 0. 
.--:JOnP:> O...."'::E
=DP:>-
 

m
 o 0 
 a

 
;:3
 "'
-

::E-:O;T.oO":J-o 
p
 
P:>
 g
':=..

T. 


ro

O"
g
o ga 

N"'mg
ro
go;:33P:>"'
o.g 

 re" 0 Pi _. 
:=:
 6.. 
 n.g C5 
 
 

:
""


 3 m' 
 ",ij;'
g:J 
. _.m", N "0-'''' -:J -'0" 

N
 '" 0 0
'P:>:J", 
 
:::-", 
 
 :J 
 
::E:J:J jj)' C '" 0. 
_. -. T. m::E P:> t:) _.
 '" .... 
 
 

:Jp:> :J -"'
 "" P:> 
;:3....
...."'
 
::Eo<:::E-
:J 
-.::E 
 0 3 :J p:> p:> O"
 
 :J 
 T. 
CD I <:0 I su_
.. I I (t:I

 


- 

 


C) 
 t'"' 


8. 
"""'0 


 
N 8.. '" 
5 ;: ., 
t--- C 
N C'"<:j 
_c
 g
8=


= 

 
;.


o 
o


 
ft3 

 ;:30. 3_
:J",

m.... 
r+ _.:::: N o.
 0..< '0' T. 0 m N';' ;:3 0 
9 
.
 0 0 
 ., 
S::.......
.P.' t:3-c!1 
<: '" _ '" ::E '" -. '" <; T..t:> -. Q,....... 
e!:
: N 
 
 
 8""g t.< 
 :-.'O::s 
 
 .Q 
o g
g-

T.2
  '" 

N-m

_T.r+
...,
m
c. 
 
P> 
 

 a ;;. 0:;" 
.:-. re _.
:: 
 5. 

:J'


 g

m",

Q"'

:J 
0x

 _ 

<: "'c.c.oo ,;.c.

 
'< Il' ::.. -..ci 
 roe 
 -ro' 3 
 
 
 
 
'< 
!!. 2. !:::.'O T."'.O
 c.. 
 
 o.::E
 
 '" 
r""tD-.O.ro°a. 
£. 4<-mC" NO 
;:3 
N ;:3'0 
p:>
j:J 0"" 
_.OP>O

ON 
-_.


N

 
m
",

-::E
N
 3 -
O

P:> 3 
& 
n
 m
 -., O


 

 
g5'g=-.'" [g-

 

 .-::E 
=0..... ""C.2.::::CI>o'g 
@ ro.'g 
::E 0- 

 
 :: 8' 
 
. m 8. <:; 
 I;j' c..';j . g n 


o
i
",c


....a O"
 :J' 

oo.
c.ooP:> (') 
'O_
oo
::EP:>I
O 
r1 c.. - _ -. Q) 0 - _."'.... - "1 t::C ()o 
_.......
 3 p:> £;:J'oq ",. _.ro 0 m N. 

 "'
'm 0.tP
 
 0.- 00 (I)' oq 

 

 
 3 5. 
 
;. 
 ,I;j '0 
 
 
 6- 

a=
c

",-.t:>2

3
@
::E 

co n

='O


::EOOT.


 
?' 3'::E 
 I;j 
 '" 
 g 
 '" 
 0' iJ 5:
 re 
--0 C""O .;s. (i) :::: en ° "0 C :;: t-S 
 
!o

IT
 3

g

.[


N 
_1,.-<.. 

. 11'<0_ ::1 l:n 


:::: 
0'''' 
0::.. 


 
'" .. 
.,- 
-g !j. 

.S- 
-'" 


 
;:;;..n:. 
'O>
 


If 


E;E;
 
.;;;.
 '" 
n .....- 
'" <: 

-
 
Do) .....?;' 
C"'- 
0" '" 
--C' 
"'- 0" 
';:;s:> 
<:... 
;SS:>R. 
-.--N 
",.:0 0 


.... 
C 


N
 
;;':C 
:;J:.... 
1"- 
;;.
 
O
 
(':) 


 
S=' 
 b3"'''':E
= 

 
o -.]Q .DO C" 
 .... -. -. 3;0;' -''C 0 
 
N_O

O
? 


g 
:E_a >e"''''

O>:E
''' 
oO

-i
C... =:>;"
 
.'" _.N",'C .... 
C"
 0 
 
 Qn_
 
 
I» Z N r. ::J:E In DQ 
 :E :;:" :; 
... "1 tt:- O::r' g) N .,;. s::: ::s 0 n m CJ) 
;

",!IOOt
'C-
 [....

 
:>;"",<'D:E:E-.;o;. 
"'-g.
:3
"'''' 
:E:3
£ 
o a
&o:>;"-

:E 
o"'_n"'

Nd

C.

I»"':>;" 
I ::s CD ::T
 oe:: 1 COG I. I 1 
 I I _. 


Z:;J: 
iloilo 
(':)::1:1 
=
 
ON 
0;;- 
Z 
-[I> 
:;J:Z 
>- 
(':)
 
=C'J 


:E

:E 
:3r<=
:E3g 


O


 


_.

_.
_. OO


OI


 .
.O -g 

 
g.
 ""1
j :.;"3;;
 
 
... 
 '1:1 
 :!.;-;' 
 <= Q Pi' £. c 0::: 
 C;':'; 'S! ... 
Ns.:: eN c
 3 ":S "";':' ...;r:a 

-"'1 
,<. 3 
 (I) 
.. ,-<:r <:> f' '" 
 Q Z'=:.;I>.
 ;0 
Co. ;;. 
 
 
 0 c ;:; 
 
. I :f"J;.:. n E';' 
;o;""'
o

:r3 ,,"'_ ::1<= "'-", 
o


 
= 

 
'I:I
;> Q ;o;Q::I
"'
3Q' ::''''-<'''''Z I 

:!
"IC.
. "r;.
p. rr'! ?a;.; ;. 
:r",,-< 'C
s
<=

'C
'" :E-=
R'I:I 
=.. Q

3Q 
 Q
s<

 

..

"P;;:
;[:;.""N: Z 

.

 

: 
 
 :=.
:::
 
., ;;.
. <= =;"::: =o
 

 .,':;St.\'--!\iC:N O:+
"2! 3_
:s.:;:""c. 

 ,,
g.l
i

 

1. 


N 

 

 
f"" 
Z 
[!!J 
..... 


(It 
. 

N

-


N
-N
an
 
o
"'
i
0 3 

"'
3

"'

="' 3 

B
 
;: ..,1QQ) <:tnO" 3 _.N;)N.<:s...... 

 r"t 
C:::Norlr) ......::a
ocn.. :s_t'J r,).<
.1I..c::: -'.
.:s': ::10 

 

 

 
;:_.
N-.n 

 
 _ -
::I 
Q...<:E="''''.... -

- - ......:E 
;o;' 
 ... 
3
:E., 
:!. _."'0>. c. Nc;"

 ......-.:E ;j 

O

!;

N
O

=

;

;


 
,e'D 
 ::J - 
 .... 3 N n 
 0 go:,. P C) f") 'C Q). 
 

 

._. 0 
:>;"", 
- 0.<: c" .,.N 
 
-.0 C't)
, I'tI "t:S (') .....or:::;; <:: 
 0 0 - .....
""1 3 :l). .... 
" J

'COh';N. 
-g:!. :E 3 
.8"':E<-.5':",;o"C 
-== ::s ..;... :J -: o.,:j 
 ':I :-.. x- :1J -< .
. I'D. 
:;z;'.., 
..Q'< 
 
n. I'D _t: "Oh r) N 
.t! '" 3' '< ::..:0 0 < 3 S",,:.>. .....0.0 
.S
' ::!. 
 
...::J", oc.;..:!. 
:lC:
'" 03"" :E
.'!' "C 
t


!
 t: 


g=i_g
Q[
i 
 re

 
N..." S3 - -
-

- 
ft-n

'C 1 

c: 
'i ON. o"l;.C"-;....o:i!:3"'.I»
_._.C.O -I
O> 
. I I I .II. I 0 
 .q . . 
 C)oo I .... 

 I I I ....... I 


:z 
:I:a 
en 
N 
1'1"1 
c.. 


1ft. 
.. 
. 
" 
11'1 
3 


Drobna kradziez 
duza grzywna 


:E t;":E 'Q 1:1 :=?g,"''Q g-E'::'C 0:';13 'tJ
o'8 
 
:;J:p.c. 


",
;1':;.:!
"'lnB2 P
:E"'<
 ......
-...g
'tJ 
Q 
-o"'O 

N;o;
N"'C.:>;"

"''''9

'''n
 
,.,.
. g

:>Q;O;:>""",_:>;";.:!
 ;0;- 

 :3;O;

N 

 .DO 
 ... 
 OJ 8..DO 8. '" 8. '" '0 8. .(I) 
 
 _. '" "'!: 
. - -I» 
 O -oc.
 o <
 8. 
. - :>;"B--:E 
-. ",<=",... O 
 N- "''< O
 _ .,
 "'_ 
- 
C:3
 n:E0>:E-
:E7 "'E
:E
'" - 
'" 

 w- 


PO
.3

C 


 

:E g O ;;'o-n ::!.O g'<
:> I'D 0 N 
 
;o:" -:":..< 0> PO,,
 
_.
 t:
 :>;"N OJ 
.' I» N.'" OJ;o;'
 O
'. '0 OJ N 
.DO 300- "':E OJ <:>;" :>;" 3Q:E 0>0''0:>'"'.....0...''' 
n_

;OJ :>;"'C=
O...c.- "'I 

Q
t3

 
OJtD:EO>,.,....
 ..."oC"
o=
;;' -a,<
 ",:3:>", 
;J. ....
-..,ONs::


 
.
. t-t ON """'g:;'t'D o

a- Q) 
 
_. 
 


"'<>,.,
 
:>:>;"
'Q3
O"':E:E- 
o
 
< ",(I) NN -""0....- _ 
 _ 
:>;" _ 
n

- 
N


 
N
W¥

N.
 

 

 g
o., 

OJ<'" ::EQO>


 g "


 
. N" 
N
 o....c N;i;'S;:::;."'1 NQ-< 
...,. (::1 
< -g_
N
",
-
O"":E:E '" 3", 

 t-4
. _ g N. < 
 _::J :u Q <; Q) W W 
. N C. N t') 


 0 <_
c...,
_._::J

 _

N 
-""::J :E
S

 O>Oo


'C:
< 

 «0 
--Q
-.o" 
"'
.---

"'n 
_d

C" -"'''' 3 :>--
-
-'''
-'''
''''
-
t: 
_<;i. . .C)II _.
.t1).o..q.t\)'..Q""'."".II_.. 


::I 
-
 
t>"'c: 


o 
"'..- 
";:S"to: <: 
Co _.;:j 
..",- 

C)C) 
N N 
_ 
N 
.. 
., - 
0' (')
 

 
N 
.ft;OQ. 
: 11 
 .......
  
 3 :;- :'r
. o
;: 0 
 
g' g. g 
 
 :. c; g.;> 
 
. 
 
:r::s="3Q,,
 
 _. 
'--;" "'''C.n _.N::S_ 
n C C. 
 ., _. _ :.t':I " _. 
="" 0 a 0'" n. 
 n 
0.:1';"....:,:: r; .... 0 == 
"':,:: 0 <:> "'1r.I 0" 
 0 ""'" 
:I';":J 
o" __;rq;"g
.<'D
2:.':» :.3 
"'... "' 3 . ,....e>.O... 3'" c.;o;o(')1" 
!I> 
 'C 0 N N 
 c: - C C"_N :E 
:3;;-...C"3'O."'-'
;::'< N C)
.O'<_. 
-. 0" _""'S::s ;" o 
n
 "'
:at:
Nr 
:31»:>;"0 "'.. :E (I)"'
C\. 0 - 
lei );" c-+ 
 
t.< c.rfo::l N 
 (ti. 
....'C -

 "'.......;0; 

. -'-.'0 !!?"" 
f?

?!
7:EQ

'? 


tI13: :0;' 
iii'-


 0 
iii -", ... c. 
:>;"


"C 
s::: C::ttI N 0 
W. g; 
 
 
. 
1»' :E 
 
;-= 
 Co) 
.....r.J2 
...... 

N
'" 
o 0;<> 
.... ["'
......::I 

 l=jo p;'= 
:E:?"',Q 
.....
o ::I 
I»;
 0> 
C. :>;" '" 
? 
 
 

 


t") n C+"-'. 

 15 -=. = 
3"'''' 

_.3 3 

. 3 '< 
 
::s < ......O'Q. 
_. ct:I 
 
J')... N 
;'" _.
 
. 3:E 
 
,,3 
'" 
. 
" S;::.3 
£("')
 
f.:g 

"'::I 
I t: I 


J 


t=-= 

:c 


g 
.;1s6 
oo:l>
 
Z:;::z 
t!Jt"'.., 
;;-
 
0.. 

... ..:E 
 
 
 
 
 'S.;;'!;' 
:;q
 S 
1'D'<'<0>:.3'<:'" 
CJ
.:E' 
. 8':E:E Z 
 go: !'!. 
 g '" 
 

 
 I» II> _. 
 'tJ,Q 
 
. '" N 
'" 0> 1:' 0 0> _. C '" Co
. 
 
::S:;) X'-.::::s ,:-,. 0 <: 
S"'3'O.8'

 

 'C
g.;S: 
0x--"1C1.1 ::sr.J2o DJ ,< 
I" 
 o
. 
 '0 
 
 
 2''C 
 ... 

 OJ .... 
 3'" _.
 I» '" ... '" 
g.€
 
 
.
 
 
 
 

 8"8- 
o OJ 3 I» :!" 2:. '< g .... 0> --'< ;; 3 
g od
: .... c ;. 

 c 
 
 

 -'C N' 'tJ 'C ; '" '" '" 'C :E 
c:: 
::!.
 ::I "1 
. o
Q

 o. 
.. :E::>;"", 0> 
 <'D"'
I»;o;'o

 
ImN.. NOCI 1110 


., 


::l1li: 
=- 
-< 
-t 
-< 
:IIIZ 


- 


(It 
. 


o 
. 


1
r;
:;-
3"'

"
:J

 


::S

"

c


::s
a 
C",
Q3!
n:J3",,=":I';"
Q-:'::"'
 

 
'..., .. '<: 
." 
. 
 ::s 
 c,,:r""" 'E. 
" 

:!; N 
:: ;...:....:,::. tr. N.n 

 C":.... 

:s c.... .....Q 
 .., 
 ... UI 
'::: <:> <:> :,:: :J r.o -. ""'" N 
 
 _ c - ;:I."" 3 " 
. N3g
:I';":,:: 
..... 
_
O 
.,::. 
-- 
;:; . 


I 


;-'8 
3'" 
,,'" 
-:> 
. 
 
,:,,, 


I  
..... . 
-..-. 

 
n 

 
--. 
CO 


I; 
... 

 
Q 

 
.... 
== 

 
== 
-- 
:: 

  

 

 

 

 


.. 
, 
, 
t 
\.' 


., k 


....... 
::::I 
c::::a 
=-==- 
. ........ 
c::a 

 =-==- 
c::a 
........ 
0 c:: 
::s ........ 
c::2 
-- - 
m -.. 
....... 
n ""C: 
53 
N 
 
::s 
 
'< c:::a 
:::I 
-- 
.:::= 

 
-. 
f'C'I:) 


L 


:G 
. 
 =:'0 :3 'C :E "C 
"C 
 '" 'C 

 rJ.!'
 3g,

", 3 ,,; 3
 
 
g 
 Q 
 = 
 -.iij' ?f 

 
_. N - tnc. ....... 
m 0 ;-:" "0 -<,'C o :; _ 
 
. 
!; ... .c1> 
'0;::" -'V N <110c:::" 

 ... '" 2 
 c.
 a '" 
.
 .... o-::!. 
iij'
 0-_. :E =.., OJ go Q 
=.

 
 
 tIj
 
 
.
3
' 

o c, -. :E -." -_.-."':E 

 :3 Co n.== I\' ? :"':Ii! . n. 3 '<: 
0" Q:r;" n;.
.ci - 
 0 
 
'C 
DQ o C) .. ;,1 8.!":E g. t:!. 
-0<; (') 
N -C")- 
3 

......:>;"S' CIj.P '" 
 
=.iij'c.
 iij.
 
;;'S'
 ;.
 33 
tOIO
IO 1r:l.1 tnl' 
...c 
E!::!!. 

.
 
; a;;, 
o 
"C:E 
....< 

3 


Z 
;;. 
"= 
Z= 
...:1> 


 


 
£:
 
-",. 
o ' 
=;;: 
o 
0:00: 
:I> 
2: 
° . E'::tp-;" 1»:>;" <= 
;'00:>;" ...-e 
......v -'C c:; 
 

 
6:1)'-+" 
(IJ:E

=:g:;:. 
.......
 .... Q 

 rJ'tj 
2. 
o.. .....N
. 
.....:"01 _..
 m ':) ,.. 


t"D"t1;J;'":zi" 
(IJ 
 g 3 oo
 
 


 c-ooo.:E 

 g :E.-;: S'
 
  
,.. 
OJ 
I" 

 


"''''3 :EN....'C:E cnDQ 
tI'
< 
CP
::J

!t'.Q 
::J
 ;J>
:;a;-;:::rn3E:: N. 


.c"'
.


iij.
 
 
N ...:E.....N c.:>:E;1':,., 
ttI ;;f:..
. :<;J;" 0" r;: 
 co. 
 
; III> 

. 
:E III>o
' 

oc. 0'0"'- 0:E 

 


"

c :J
. 
Z .: 
.;o;o 
.;;; :>;"C:
 
 -.J') 
;; !IT>:>;" 0 JQ :>;",Q 0 :>;" _. 
 
::: J 
.tJu
 
8." g 
.01 "'_Io,,
__ '0'<; 
2: r-
 g-ND>3S,.,=
 
2: g:::;3

'c. 
;;

 
t!J -. X'f) 
,.,_.:>;"
 
... CD i 'i' 
.(1) i., cr
E".. 


.) 
!;=

g'
 :!.
o;!'!:i:!. 
-.---::,. ....N
:a. 
.
.::.>:: 
S 
 
 tb 
 
. 

 N;'Q '"t 
 .
 _ 
... -;:t""'" 
I'> C 

 -""
.....-5' P..
' m:; 

-
::..

 -.; 


 g.
:!
 

 


o 
.

O:Q
'o;! ;.
. 
. E
;3;r .. -N.:t;;.;:;.

' 
c tD.
.-gO" 0"
oN.g.-3 
N;::'J 

:.o:

..t::_o 
hO"QO'
;::!N.bI
" -... "tl"') 

.
 _. Z


.


 _
g.2 
 
:: ....::: c _ __ 
. 
 
. 
;::.", Q 
 
.....o:: ....
_;:S..... 
- 
 1
 


.
 

 [
.
1 


O"C)
 
"" Co C 
R.J:..... 
N..- ! 
.. :; 

 N "'t) 
:;0';>;, 
Q 
::s 
 

E 
Q.... s:: 
C o-
 

 
 


;-
- 
 

. ""i 

....
 
-.'" 
-Q. 
. 
 So: Q -a ::: 


O"O-N 

.
.......
i 


..
;.
.
 
- Q 
 '" 0 
0" .- .... Q,. 


a.,...
 -N- 
C s:: 

 - :! 
- 
 N .. 
I Q Q I  


s: 
.. 
.. 
"" 
Q. 
'" N 
.,
;;:S  


: 


...-.
...
 
::::::::: 
.. . . . . 
..... 
.... . 
:.. 
.: 
.- ... 
"..... 


 ....- I.. 
.. 
I _
. 
.; 
 t._ 
, ,.... 
a I- 
, ..... I- 
. - 
. 
- 
 l- 
I. toot I. 
.. o.e 
:
.e ;: 
.f!- - . 
.- 
I 
, 
., 
 .- 
. ... " . 
..eA
... 
.. ' . ' - . 
.. . 
.' 'e_ 
.......... 
. . 
. .. 
.. -. 
" .- 
.....-...... 
. m .. 
I -. f 
. 
. ... - -.. 
.... 8 . - '.- 
. . . 
. 
 . 
t___. ... 
I.. ._ 
, ..- 
, .- 
. .- -.- 
., . 
t . 
.... . . 
. . 
, - .. 
,- I .- 
. . . 
--. . c 
..... - 
. .- 
. - - .- 
... ..e 
" '.. 
" . '.- 
t - - "',,_ 
, - 
. 
. ...." . 
'.-' ;- 
, . 
. _. t. 
'" . 
I.. w... .t 
. I . 
I '. 
..... . 
,.... 
. f l ' .... 
,. ... 
., .. 
.. .« 
........, 
.. . 
. 
c 
, . . 
. . 
. .. , 
.... 
Ii'. t.' 
..... "iii t.e 
It' 
:.
 N ....
: 
. . . 
.. 
 4 
..... 
.. ,-, 
... e 
. - , . 
. .".0. 
.. . 
. . 
 t, 
.... 
.. " , 
... . 9, 
. 
 
. I .. I 
. .. 
. -.., 
.. , . 
. .. 
. 
 -, 
_ .'. 
...-_.. .c 
.. " 
- . . 
- . . 
 .. " 
. . 
.. " 4 .. 
,__e_ .1 
. ,. 
.w '). 
I f 
............ 
- . 
. 
.. 
.. 
. 
. 
- 
.......' 
... 1 '.( 
... '.
. 
".......... 
. 
, 
.... ., 
.- . 

 .. 
. ,., ... 
.'... .. 
.. - ' , .. 
..' .. e't 
. ....:. 
, - , 
, .. 
. 
. ., 
. 
. 
.. . 
. . 
. 
it'o.. I. C 

 .. 
. 
, . 
. 
. . 
. 
. t 
. .' ... 
, .. . 
e. ... .c 
e.\ ..... 
......... 
......... 
... . . . 
. .. . . 
... -..... 


..... 


. 
. 
. 
. 
. 
" 
. ..
 ' 
. 
. 
. .
		

/digitalizacja09_0001.djvu

			I 


, 


- 


, 


. 

.,... 
'
. 
r. 

 


....  
;,: 

 

. 
.."- 
. I  


. 
le
. 0" 


- 


- 


. 


. 


, 


- 


. 


. 


__ II 


- 


III 


, 


II 


-- 


. 


. 


II